• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

Wielkie Pakowanie GloBall ! [RELACJA FOTO]


Foto: Piotr Bolko, Stowarzyszenie Dooko砤

21 listopada 2011 r. na naszych oczach odby砤 si najszybsza, najsprawniejsza
i najmilsza operacja zapakowania do kontener體 5 ob砤dowanych do granic mo縧iwo禼i samochod體 terenowych - jak widzia kiedykolwiek hartwigowski magazyn w Gdyni.

Zanim do niej dosz硂, musieli秏y wykona oko硂 miliona czynno禼i, po秝i阠i na to prawie 2 lata przygotowa i przej舵 przez niejedn burz :-)

Oto historia ?Ostatnich Dni Przed?, oraz opowie舵 o ?Wielkim Pakowaniu?...

?Ostatnie Dni Przed?


Foto: Piotr Bolko, Stowarzyszenie Dooko砤.

To by maraton po秝i阠e. ?Czy nie dobija si koni? (taki film o ta馽u do upad砮go) skrzy縪wane z ?Chariots of Fire? (?Rydwany Ognia?, mocne dzie硂 o wysi砶u) z ?Eye of Tiger? (chodzi oczywi禼ie o pierwszy film z serii ?Rocky?). Wielki fina 20 miesi阠y ci昕kiej pracy. Nieprzespanych nocy, w kt髍ych po pracy i kosztem naszych rodzin sp阣zili秏y tysi眂e godzin kr阠眂 秗ubkami w autach, naprawiaj眂 ich dwudziestoletnie konstrukcje, namawiaj眂 do wsparcia sponsor體, sprzedaj眂 setki pi砮k-cegie砮k setkom ludzi. W tym czasie wykuwa砤 si stal: nasze chwile zw眛pienia (czy si uda? Czy damy rad?) regularnie zalewa硑 fale entuzjazmu, kt髍e nast阷nie cofa硑 si, ust阷uj眂 przyp硑wom zm阠zenia. I tak na okr眊硂, ostatnio coraz mocniej, cz甓ciej i z wi阫szymi emocjami.

Sobota, 19 listopada, 2011 r., Polska.

Godzina ?ZERO? wyznaczona na 11.00. To czas, w kt髍ym na placu pod siedzib stowarzyszenia obowi眤kowo maj stawi si wszystkie samochody gotowe do pakowania. Zwolnienie ma tylko Land Rover Defender z Wroc砤wia, kt髍y pojedzie sam, inn tras przez Pozna, do Gdyni.

Zgodnie ze z硂秎iwymi przypuszczeniami znajomych, o 11.00 na placu stawia si dok砤dnie? ZERO samochod體. Pierwszy, z p蟪godzinnym op蠹nieniem, pojawia si Defender GUCIO. Potem zje縟縜 si pomalutku (baaardzo pomalutku) reszta. Najmniejsze op蠹nienie to 2,5 godziny, rekord tradycyjnie nale縴 do Trupka, kt髍y do wyjazdu gotowy b阣zie? oko硂 23.00. W Afryce co musi si zmieni, je秎i nie, to do Polski wr骳imy
za 2 lata? Ale zgodnie z planem, w砤秐ie teraz ma si zacz辨 ?czas porz眃ku w kolumnie GloBall? :-)

To ostatni dzie serwisowy ? wszyscy starali si zrobi jak najwi阠ej, do ostatniej chwili uszczelniaj眂 baki, wzmacniaj眂 zawieszenia, instaluj眂 sprz阾 do 潮czno禼i etc. Nasze auta nie przypominaj zbytnio tych sprzed roku ? teraz s gotowe na Afryk. Lepsze i  trwalsze. Maj wi阫szy zasi阦, mo縩a w nich 縴 przez 3 miesi眂e, jedz眂, k眕i眂 si i 秔i眂. W zamian ? ze縜r硑 nasze oszcz阣no禼i i par kredyt體. Raz si 縴je.


Foto: Szymon Tuszewski, Kamila Milka Hendrysiak

Na zdj阠iu tylko JEDNO z pi阠iu aut z w砤snym 砤dunkiem!

Ok. 14.00 zaczynamy wielkie pakowanie ? ca硑, spory parking pokrywa ocean narz阣zi, paczek, work體, pi砮k, skrzynek i innych wa縩ych na trasie element體 GloBall. Po godzinie wygl眃a to bardzo 糽e ? to si do auta nie mo縠 zmie禼i. Po 6 godzinach zaczyna by lepiej ? wygl眃a na to, 縠 pakowanie z g硂w i na spokojnie czyni cuda. Przed p蟪noc jeste秏y ju w drodze ? WSZYSTKO si zmie禼i硂, zabrali秏y WSZYSTKIE pi砶i, nic nie zosta硂 na placu! Samochody s ci昕kie jak pieron.

Niedziela, 20 listopada, 2011 r., Polska.


Foto: Mateusz Zmy秎ony, Stowarzyszenie Dooko砤

Wyje縟縜my oko硂 p蟪nocy, jak zawsze gdy co robimy towarzyszy nam mi砤 anomalia ? tym razem kto na cze舵 GloBall zorganizowa pokaz ogni sztucznych ;-)

Pod dzi jeste秏y nad ranem. Po kr髏kiej drzemce na polu Pana Macieja oklejamy samochody znakami naszych sponsor體, patron體 i partner體 ? i w drog nad Ba硉yk! Wieczorem doje縟縜my zgodnie z planem pod PGE Aren (niestety, jest s砤bo o秝ietlona) ? gramy chwil w pi砶 na parkingu pod przepi阫nym stadionem, kr阠imy sceny do filmu, robimy zdj阠ia i zasuwamy dalej, do Gdyni.


Foto: Mateusz Zmy秎ony, Stowarzyszenie Dooko砤

Nocleg, genialnie ustawiony przez Sebastiana z Polskiego Radia Gda駍k, wypada idealnie vis-a-vis? bramy portu, a dok砤dnie terminalu kontenerowego w Gdyni. Niewiarygodny zbieg okoliczno禼i ? tu za 2 dni nasze auta wr骳 spakowane, ju w kontenerach?


Foto: Piotr Bolko, Stowarzyszenie Dooko砤

21 listopada, 2011 r., Gdynia, Polska.

Rano akcja nabiera tempa. Pobudka o bladym 秝icie, ekipa GloBall atakuje samochodami magazyny firmy Hartwig, kt髍a obieca砤, 縠 nasze maszyny i 砤dunek bezpiecznie dostarczy do Capetown, na drugi koniec 秝iata. Mamy sporo obaw, wszystko mo縠 p骿舵 na tym etapie 糽e. Zaczyna si od ma砮j przygody ? podczas 砤dowania do kontener體 auta musz mie absolutne MINIMUM paliwa w bakach. Wi阠 jedno z aut? staje z pustym bakiem p蟪 kilometra od magazynu? Ale to przecie nawet nie jest usterka ;-)


Foto: Piotr Bolko, Stowarzyszenie Dooko砤

Na miejscu czeka na nas grupa fachowc體 z firmy Hartwig. Szczerze? Nie spodziewali秏y si, 縠 to wszystko mo縠 by takie sprawne. Fantastyczni ludzie, 秝ietni fachowcy, super atmosfera. W marzeniach nie by硂 takiego scenariusza ? wszystkie papiery za砤twiane s w dzikim tempie, dokumenty celne, CDP, piecz眛ki ? tempo zupe硁ie przecz眂e stereotypom na temat polskich procedur w urz阣ach. Panowie kt髍zy zajmuj si sztauowaniem samochod體 (rozmieszczenie 砤dunku w kontenerach) ? mistrzostwo 秝iata. Kontenery? Luksusowe, hermetyczne, czy禼iutkie.


Foto: Piotr Bolko, Stowarzyszenie Dooko砤

U縴li秏y 2 kontener體 40-sto stopowych, i jednego 20-sto stopowego, wszystkie w wersji tzw. HC (high capacity). W tych wi阫szych zmie禼i硑 si po dwa samochody, w mniejszym pojecha砤 jedna teren體ka i Wielka Pi砶a, dar od firmy WATS (wielka pi砶a rz眃zi, warto by硂 j zrobi). HC oznacza, 縠 kontenery s podwy縮zone ? dzi阫i temu nasze samochody mog硑 do nich wjecha bez zdejmowania baga縩ik體 dachowych wraz z namiotami i tysi眂em pi砮k.


Foto: Piotr Bolko, Stowarzyszenie Dooko砤

dowanie samochod體 idzie sprawnie, podobnie kwestie urz阣owe.


Foto: Piotr Bolko, Stowarzyszenie Dooko砤

W mi阣zyczasie trwa intensywna batalia o zainteresowanie medi體. Dzi阫i pomocy naszego najwa縩iejszego partnera, wsp蟪organizatora GloBall ? Narodowego Centrum Kultury ? informowanie dziennikarzy trwa ju od kilku dni i jest dzia砤niem aktywnym. Efekty s super ? na ?Wielkim Pakowaniu? pojawiaj si m.in. Polskie Radio Gda駍k, Radio Plus, Polska Agencja Prasowa, Dziennik Ba硉ycki, TVN 24, oraz nasi patroni ? TVP, Gazeta Wyborcza, Sport.pl i Gazeta.pl


Foto: Piotr Bolko, Stowarzyszenie Dooko砤

Wywiad體 udzielaj kierownik ekspedycyjny ? Bart Suder, lekarz wyprawy ? Robert Szl阫, Nasza Jedyna Kobieta ? Marta Skutnik i Mateusz Zmy秎ony, g丑wny ideolog ;-)


Foto: Piotr Bolko, Stowarzyszenie Dooko砤

Ekipa ju spakowana do kontenera :-)


Foto: Piotr Bolko, Stowarzyszenie Dooko砤

Potem spakowana do pude砮k ekspedycja TIR?ami trafia do terminalu kontenerowego?


Foto: Piotr Bolko, Stowarzyszenie Dooko砤

Wielkie suwnice przemieszczaj je na statek?


Foto: Piotr Bolko, Stowarzyszenie Dooko砤

Tak zwany ?Feeder? (niedu縴 kontenerowiec) zabierze je do portu w Hamburgu. Tam zostan prze砤dowane na gigantyczny, oceaniczny statek, kt髍y pop硑nie do Afryki. Ciekawostka ? ile takich kontener體 we糾ie na pok砤d? Wyobra糲ie sobie, 縠? 6000. Gdyby p硑n瓿y nim same du縠 auta, takie jak nasze, by硂by ich na pok砤dzie? 12.000! Mam nadziej, 縠 nie zgubi naszych trzech pude砮k?

Za nieca砮 3 tygodnie maszyny ekspedycji zostan wy砤dowane w Capetown i poczekaj kilka dni na nasze l眃owanie na miejscowym  lotnisku. A potem ? wystarczy tylko wr骳i do Polski? Na ko砤ch, przez 40 granic i 23 tysi眂e kilometr體 bezdro縴 J


Foto: Piotr Bolko + Avatar

Na zdj阠iu zesp蟪 firmy HARTWIG ? je秎i chcecie co du縠go wys砤 bardzo daleko drog morsk ? to tylko z nimi! GloBall gor眂o poleca, poniewa przetestowa wszystko na sobie osobi禼ie :-)

Mateusz Zmy秎ony, Stowarzyszenie Dooko砤


Dodatkowe informacje