• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

Pustynny GloBall


Rano ruszamy w kierunku Sossuvlei. Wed硊g scenariusza naszego filmu, mamy za zadanie wykona w tym miejscu jedno z kluczowych uj赕 z Namibii. Scenariusz filmu GloBall w 90% pisze 縴cie, ale staramy si nad tym przedsi陊zi阠iem jako ? na miar naszych mo縧iwo禼i ? panowa. Dlatego targamy ze sob m.in. dwie wielkie, trzymetrowe pi砶i do kr阠enia uj赕 charakterystycznych i kamieni milowych ekspedycji. A w Sossuvlei s najwi阫sze na 秝iecie, pustynne wydmy, kt髍e chyba nadadz si do naszych potrzeb.Po drodze atrakcj dnia s strusie afryka駍kie, kt髍e dobrze wida z daleka.

Mordy nam si 秏iej, bo pomi阣zy meczami fajnie jest z砤pa troch Afryki. D硊gie godziny za kierownicami aut nie by硑by w tych warunkach drogowych 砤twe do zniesienia, gdyby nie widoki i zwierz阾a.


Nasza technika jazdy jest coraz lepsza. Zesp蟪 powoli si zgrywa. Postoj體 jest mniej ni si spodziewali秏y, bo mimo hektolitr體 wody (wypijamy po jakie 2-3 litry na osob podczas jazdy) w og髄e nie stajemy na sikanie ? wszystko wylatuje po chwili przez sk髍. A i tak wci笨 nie udaje si nam wyjecha tylu kilometr體 dziennie, ile mamy w planie. Doliczaj眂 tydzie op蠹nienia statku, musimy co z tym zrobi na poziomie naszego harmonogramu i planowanej trasy.

Wst阷nie zak砤damy 禼i阠ie cz甓ci trasy w Namibii i chyba b阣ziemy musieli zrezygnowa z wjazdu do Botswany ? inaczej nie zd笨ymy na czas do Nairobi, a tam nie mo縠my si sp蠹ni, bo mamy tam mn髎two spraw do za砤twienia i chyba z dziesi赕 r罂nych deadline?體. Zreszt ? nie mo縠my si sp蠹ni do Polski, wi阠 dyscyplina musi by. Na razie skasowali秏y wszystkie dni serwisowe, wszystkie dni wolne i cz甓 trasy ? mo縠 to wystarczy. P阣zimy przez Namibi? Kurcze, dwa miliony ludzi mieszkaj tu w kraju dwa razy wi阫szym ni Polska  - teraz powoli zaczynamy to czu?

Doje縟縜my do Sossuvlei. Z samochodami 禼igaj si w sprincie strusie, skuba馽e s naprawd szybkie. Pr阣ko舵 maksymalna strusia afryka駍kiego to 80 kilometr體 na godzin, a na d硊gim dystansie potrafi zasuwa 70. W terenie to o wiele wi阠ej ni nasze auta? Pan Stru w og髄e jest rekordzist 秝iata ? wa縴 160 kilogram體, jest najwi阫szym ptakiem na Ziemi, ma dwa i p蟪 metra wzrostu a jedno jego kopni阠ie mo縠 zabi najlepszego karatek ludzko禼i. Jajko strusia wa縴 p蟪tora kilo i jedno spokojnie wykarmi硂by na 秐iadanie ca潮 ekip GloBall ? bo do strusiej skorupki zmie禼i硑by si 24 jajka kurze.

Wreszcie pojawia si przed nami pustynia Namib. Tutejsze wydmy wygl眃aj jak nasze g髍y. Jedna z nich - najwy縮za na 秝iecie - ma 400 metr體 wysoko禼i. Ale nas skusi砤 inna, chyba po prostu naj砤dniejsza. W dodatku ma jedn, wa縩 dla nas zalet. Nie ma 400 metr體 wysoko禼i ;-) A my zamierzamy wyle兼 z nasz Wielk Pi砶 na sam czubek, co mo縠 by karko硂mnym wyzwaniem ? wieje mocny wiatr i jest gor眂o? jak na pustyni.

Nareszcie pod ko砤mi czysty piach: samochody terenowe i kierowcy si ciesz z odmiany i przez chwil baraszkujemy po mi阫kiej, specyficznej nawierzchni :] Znaki drogowe stanowczo zakazuj wjazdu innym samochodom ni terenowym, i s硊sznie, bo bez nap阣u na cztery ko砤 i reduktora ugrz昙nie si tutaj po paru metrach. Dla nas jednak dobrze b阣zie na d硊縮z met trzyma si twardszych nawierzchni ? mamy potwornie przeci笨one auta i paliwo w takim terenie zabi硂by nasz bud縠t.

GloBall u szczytu (formy?)

Doje縟縜my pod miss pi阫no禼i namibijskich wydm. Zgodnie z planem, zak砤damy ob髗 do ataku szczytowego. Cz甓 ekipy pompuje wielk pi砶, reszta organizuje mecz Polska ? W硂chy, o kt髍ym za chwilk. Podczas pompowania warunki s trudne ? wieje porywisty wiatr, w oczy sypie piach, pi砶 szarpie i rzuca. Uwa縜my na ni bardzo ? jest wspania砤, mamy do niej stosunek emocjonalny po dotychczas prze縴tych wsp髄nie przygodach, nie chcemy, by co z砮go jej si sta硂? Wielka Pi砶a to cud pi砶arskiej techniki ? wa縴 tylko 8 kilogram體, cho ma ponad 3 metry 秗ednicy!!! Zrobi砤 j specjalnie dla nas firma WATS spod K阾, wojew骴ztwo ma硂polskie, Polska, Europa. WATS wykona dla nas dwie pi砶i ? pierwsza to wersja opancerzona na Afryk, monstrum o wadze 25 kg. Ta Pi砤 by砤 z nami w Rzeszowie i zagra砤 wielk rol swojego 縴cia w czasie koncertu g丑wnego na Europejskim Stadionie Kultury. Potem WATS wykona dla nas drug pi砶 ? z polietylenu, lekk, wytrzyma潮 i umo縧iwiaj眂 nadruki w wysokiej rozdzielczo禼i, dzi阫i czemu mamy na niej logotypy wszystkich naszych partner體.

Pi砶i s 秝ietnie wykonane, zapakowane w specjalne torby, mamy do nich specjaln pomp elektryczn, kt髍a potrafi je nadmucha w kilkana禼ie minut (a p蠹niej r體nie szybko opr罂ni z powietrza). To bardzo wa縩e dla naszej logistyki. Dlatego tak bardzo o nie dbamy? Pompowanie pi砶i asekuruj dwa samochody, liny, uwa縜my na gor眂e rury wydechowe (mog硑by przepali materia), ostre przedmioty etc. Jednak w trakcie pompowania odbywa si?

dramat w sandach

? czyli Wielka Pi砶a nr 2 zostaje przedziurawiona? :( Jeste秏y za砤mani. Winowajcami s wiatr i agregat, kt髍y produkowa pr眃 dla pompy ? wiatr zawia cz甓 pi砶i na agregat, my秏y tego nie zauwa縴li, bo Pi砶a w ko馽u jest Wielka nie tylko z nazwy. Agregat niestety jest maszyna spalinow, wi阠 te ma wydech? i po chwili strumie gor眂ych spalin wypali nam w naszej ukochanej pi砪e dwie wielkie dziury? Takie, 縠 mo縩a do pi砶i r阫 w硂縴? Odpowiedzialny za Wielkie Pi砶i ni縠j podpisany za砤ma si dokumentnie. Kryzys, mimo 縠 g酬boki - potrwa kr髏ko, w GloBall nie ma mi阾kiej gry. Po chwili wahania (prawie zrezygnowali秏y z akcji, bo by硂 ju p蠹no) wyci眊n阬i秏y Wielk Pi砶 nr 1 (t pancern) i wzi阬i秏y si w gar舵. Pompowanie by硂 sprawne i jeszcze bardziej ostro縩e. Pi砶a nr 1 jest du縪 ci昕sza ni ta uszkodzona. Zwiad, jaki wys砤li秏y na wydm, o秝iadczy, 縠 warunki na g髍ze s tak trudne (bardzo porywisty wiatr) 縠 nie ma szans, 縠by wtarga nasz maskotk na g髍. No, ale trafi硂 na Polak體, wi阠 w潮czy si tryb ?co, my nie damy rady??.

Nasza zawzi阾o舵 zderzy砤 si ju po chwili z realiami. Wydma da砤 nam tward, a w砤禼iwie mi阫k lekcj pokory: nogi zapada硑 si g酬boko w piach, stopie nachylenia stoku okaza si morderczy, s硂馽e sma縴硂 swoje bezlitosne 40 stopni, a wiatr wia na oko jakie 6-7 w skali Beauforta.


Ju po pierwszych metrach pi砶a zacz瓿a ci眊n辨 nas jak szmaciane lalki, podskakiwa i og髄nie wariowa na stoku. W 3-4 osoby ledwo mogli秏y nad ni zapanowa, linki asekuracyjne zdecydowanie wymaga硑 u縴cia r阫awic, w oczy sypa piach siek眂 niemi硂siernie po sk髍ze.

Mozolnie wlok眂 si darli秏y metr po metrze w g髍. W po硂wie drogi na g髍 dotar硑 posi砶i w postaci Marja, ale okaza硑 si ma硂 przydatne ? Marjo po wej禼iu pad i nie mia ju si硑 targa pi砶i :-)

Tam daleko, na dole, po prawej stronie wida 5 kropeczek ? to nasze samochody?

Ale nie odpu禼ili秏y, i po kilkudziesi阠iu minutach sapania wtoczyli秏y GloBall na szczyt!

By硂 to zupe硁ie naprawd i na serio Pierwsze w Historii Wej禼ie z Trzymetrow Pi砶 No縩 na wydm nr 85 w Namibii ? dokonali秏y tego ;-) Czekamy teraz, by kto nas pobi tutaj, a sami planujemy ju zimowe wej禼ie z Wielk Pi潮 na K2 ;-)

W tle szturmu na szczyt, naszej ma砮j polskiej Somosierry, odby si u podn罂a zdobytej przez GloBall wydmy?

Mecz Polska ? W硂chy

? Mecz Bardzo Towarzyski Polska ? W硂chy zako馽zy si wynikiem 1:3.  W硂si obna縴li wszystkie s砤bo禼i naszego zespo硊 ? brak techniki, brak taktyki, brak kondycji. By硂 ich trzech, przyjechali z Kenii Subaru Justy 4WD (ponad 20-sto letnim). Jak sami powiedzieli ? lubi gra w pi砶. Niestety dla nas, okaza硂 si, 縠 lubi, bo potrafi?

Catanacchio (bardzo szczelna, w硂ska obrona) + m硂do舵, technika i kondycja kontra czysta, niczym nieska縪na, polska brawura. Wynik by podobny jak w czasie zupe硁ie nieformalnego meczu Polska-Niemcy, kt髍y rozegrali秏y na stole do tzw. pi砶arzyk體. O wyniku tamtego spotkania nawet nie piszemy ? kompletnie nie uda硂 nam si odwr骳i tradycji ?wszyscy 秝ietnie graj, a na ko馽u zawsze i tak wygrywaj Niemcy?.  

Nasze pustynne przygody ko馽z si bardzo p蠹no. Dlatego organizujemy potajemny nocleg w buszu, do kt髍ego doje縟縜my ju po zmroku ? 砤miemy zakaz jazdy po ciemku w og髄e, w dodatku robimy to w terenie ;-) Po Afryce nie wolno je糳zi w nocy, przede wszystkim ze wzgl阣u na zwierz阾a. Lubi sobie one le縠 na ciep硑m asfalcie, wbiegaj masowo pod ko砤, cz阺to niszcz眂 samochody i powoduj眂 wiele wypadk體. Nasz wybryk jest oczywi禼ie kontrolowany ? jedziemy bardzo wolno, a po zjechaniu w busz samochody prowadz z latarkami spieszeni piloci, wypatruj眂y w昕y i przeszk骴 terenowych. Ob髗 i nocleg  zaliczamy do udanych.


Dodatkowe informacje