• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

Mecz z ludem Himba


Mecz z ludem Himba to jeden z kluczowych naszych cel體 w Namibii. Himba to plemi bardzo charakterystyczne, ich zdj阠ia zdobi ka縟y plakat promuj眂y turystyk w Namibii. Himba oparli si do舵 skutecznie inwazji obcej kultury, jak przynie秎i na kontynent biali. Ludzie Himba do dzi chodz ubrani zgodnie z w砤sn tradycj, co niesamowicie wyr罂nia ich w t硊mie odzianych w T-Shirt?y i d縤nsy Afrykan體 z innych plemion i grup etnicznych. W ca砮j Afryce niewiele ju pozosta硂 ludzi tak konsekwentnie kultywuj眂ych w砤sne zwyczaje.

Kobiety Himba nie zas砤niaj piersi, a na g硂wach dumnie nosz fryzury ? przypominaj眂e dredy, grube formacje z w硂s體 uformowanych ze specjalnej mieszanki popio硊, mas砤 i ochry.

Himba wygl眃aj naprawd wspaniale i na tyle oryginalnie, 縠? w Namibii traktowani s dos硂wnie jak atrakcja turystyczna. Jako, 縠 byli秏y zmuszeni skr骳i nasz tras, wjedziemy na sam brze縠k regionu zamieszkanego przez Himba. Pierwotnie mieli秏y dotrze a pod granic z Angol ? tam, gdzie mieszkaj ci Himba, kt髍zy maj najrzadziej kontakt z bia硑mi i namibijsk machin turystyczn. Niestety, musimy jecha prosto w kierunku Zambii, wi阠 cudem udaje nam si w og髄e znale兼 wiosk Himba na zaimprowizowanej trasie.

Kiedy trafiamy na miejsce, czujemy, 縠 co jest nie tak. Himba s, jak najbardziej. Kobiety i dzieci jak z obrazka. M昕czy糿i ? niekt髍zy niestety w adidasach i normalnych ubraniach. Wioska le縴 na uboczu, daleko od drogi, ale zastanawiaj眂a jest obecno舵 stoiska z pami眛kami, takiego, jakich sporo na naszych Krup體kach. W glinianej chatce odkrywamy? nowoczesn i czy禼iutk 砤zienk? Jeste秏y w pu砤pce na turyst體. Wybucha kr髏ka dyskusja. Czy to Cepelia, skansen, czy normalna Afryka i kolejna jej twarz, kt髍 warto skomentowa i po swojemu zinterpretowa.

W ko馽u decydujemy si rozegra mecz. Co z tego, 縠 pu砤pka na turyst體? To te s fajni ludzie, pr骲uj jako zarobi na 縴cie. Budzi to mieszane uczucia, ale ci Himba s troch jak nasi G髍ale z Zakopanego. Dumni, ubrani po swojemu, zarabiaj眂y na ceprach.

Stawiamy bramki, gwizdek gwi縟縠 i zaczynamy gr. Graj z nami doro秎i faceci i paru wyrostk體. Zaskakuj nas 秝ietn gr zespo硂w ? bardzo dobrze podaj sobie pi砶. Dot眃 zespo硑 afryka駍kie gra硑 futbol egoistyczny, nastawiony na sol體ki i drybling. Himba 秝ietnie wsp蟪pracuj i wydaje si, 縠 polegniemy na ca砮j linii. Jest gor眂o i okropnie wilgotno ? przed chwil spad nasz pierwszy w Namibii deszcz (jest pora deszczowa, w砤秐ie wje縟縜my w jej zasi阦).


Pot leje si z nas strumieniami, wszyscy s czerwoni jak buraki z wysi砶u. Mimo to wychodzi nam 秝ietny mecz, remisujemy z Himba 2:2. Malownicze postaci kobiet i dzieciak體 Himba w tle okazuj si by czym znacznie wi阠ej, ni rekwizytem dla turyst體 ? g硂秐o dopinguj, a maluchom Marchewa organizuje obok meczu doros硑ch szk蟪k pi砶arsk.


Gramy z dzieciakami drugi mecz, kt髍y przegrywamy 4:1. Na nasz obron we糾y zm阠zenie z poprzedniego spotkania. Dzieci s malutkie, s硂dkie i biegaj za pi砶 jak stado ma硑ch kaczuszek za matk. Pi砶i, kt髍e wr阠zamy wywo硊j takie same reakcje jak wcze秐iej ? dzieci si ciesz, dla mniejszych pompujemy pi砶i wr阠zane mamom. Jest super. Oczywi禼ie nie dajemy nikomu czapki czy koszulki ? tutaj by硂by to skrajnie nietaktowne, s ubrani o wiele fajniej od nas :] Odje縟縜my nieska縠ni biznesem turystycznym ? nasz walut s pi砶i i wsp髄nie sp阣zony czas. Himba to widz, i nie traktuj nas jak autokaru z turystami, kt髍ych trzeba ogoli z maksymalnej ilo禼i pieni阣zy.

Po meczu w czasie jazdy dyskutujemy o tym, co zobaczyli秏y. Cyrk dla turyst體? M眃r metod na zarabianie na w砤snej to縮amo禼i, przy jednoczesnym jej zachowaniu?
Zastanawia nas tylko jeden w眛ek ? czy nasi Himba mieszkaj na swojej ziemi i pracuj na sw骿 rachunek, czy te jest jaki tajemniczy, na pewno bia硑 posiadacz ziemski, kt髍y ich tu 禼i眊n背, postawi na wystawie do ogl眃ania i zarabia na tym kas? Tego nie uda硂 nam si ustali, ale podsumowanie brzmi tak: je秎i to Himba zarabiaj ? to bardzo dobrze. A co tam, krojenie kasy z bogatych turyst體 ? nie ma w tym nic z砮go.

Je秎i jednak jest jaki wykorzystuj眂y ich po秗ednik, cwaniak ? to 糽e. W Afryce tak naprawd powszechnym zjawiskiem jest utrzymanie dominacji bia硑ch w wielu (prawie wszystkich?) op砤calnych sektorach gospodarki. Biali w wielu krajach posiadaj prawie ca潮 ziemi, utrzymuj monopol na konkretne us硊gi, r體nie te turystyczne. Ma硂 kto w Polsce wie, 縠 w wielu miejscach kolonizacja wcale si nie sko馽zy砤 ? ma si dobrze, tylko po cichu.

Podczas zak砤dania wielu park體 narodowych w Afryce ludzie cz阺to byli mniej wa縩i od zwierz眛. Przep阣zano ich, by zapewni ochron przyrodzie. Zwykle robiono to za pieni眃ze bia硑ch, dla kt髍ych ochrona przyrody by砤 jedynym wa縩ym celem do realizacji. Na naszej trasie wszystkie restauracje, hotele, stacje benzynowe i sklepy nale縜硑 jak na razie do bia硑ch. Ciekawe, czy to si zmieni po drodze? W ka縟ym razie ludziom Himba 縴czymy, by pracowali na w砤sny rachunek, zachowali swoj to縮amo舵 i ocalili kultur, kt髍ej naprawd nie warto zamienia na europopodobn, bo ta jest zwyczajnie cienka przy tym, jak nosz si Himba :]

Bardzo dobrze, 縠 zagrali秏y z nimi mecz. Powinni秏y gra mecze z wszystkimi ? nie tylko z dzie鎚i, nie tylko z biednymi, ale w砤秐ie z wszystkimi ? tylko tak dowiemy si o Afryce wi阠ej i napiszemy o niej co wa縩ego. 


Na razie dziwne emocje budz w nas r罂ne przejawy buduj眂ych si relacji Afryki i Turystyki. Zasada ?im 砤dniejsze miejsce, tym wi阠ej turyst體, czyli mniej magii?, stosuje si niestety w ca砮j rozci眊硂禼i r體nie do pi阫nie, naturalnie wygl眃aj眂ych plemion. Nie spodziewamy si innej sytuacji podczas mecz體 z Masajami czy Hamerami. Tam 縴wio turystyczny r體nie z pewno禼i ju dotar wraz z wszystkimi swoimi wadami i zaletami. Nie da si go zatrzyma, trzeba go oswoi, ukszta硉owa najlepiej jak si da ? i zrobi z nim dobry interes, ku chwale Afryki. W krajach takich, jak Namibia, Tanzania czy Kenia turystyka generuje ogromn cz甓 dochod體 bud縠tu pa駍twa. Ka縟y turysta, podr罂nik czy naukowiec, kt髍y tu przyje縟縜 ? robi nieustannie jedn, bardzo wa縩 dla Afryki rzecz ? wydaje tu pieni眃ze. Ka縟e nasze tankowanie wspiera gospodark, ka縟e zakupy pomagaj w tworzeniu czy utrzymaniu miejsca pracy. Nie masz pomys硊, jak pom骳 Afryce? Nic prostszego ? po prostu przyjed tu i wydaj swoje oszcz阣no禼i na miejscu. By mie pewno舵, 縠 Twoje pieni眃ze trafi do ludzi, a nie do po秗ednik體 ? kupuj od nich bezpo秗ednio. To naprawd dzia砤 i jest fair play.


P.S. Po raz kolejny przydaje si doktor Robert, kt髍y opatruje kilka uszkodze cia砤. Dobrze jest mie w ekipie lekarza?Dodatkowe informacje