• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

Social Travelling - Geneza

Podczas jazdy ci眊le dyskutujemy o tym, co robimy. GloBall dojrzewa w drodze jako projekt spo砮czny, kt髍y tak naprawd jest dla nas wszystkich wielkim eksperymentem. Lubimy podr罂owa, ale nie chcemy tego robi tylko dla siebie. Szukamy w砤snej metody na zrozumienie 秝iata i mamy wsp髄n potrzeb, by nasza podr罂 mia砤 sens nie tylko dla nas.

Rozmawiamy o tym ci眊le w za硂gach, najfajniejsze dyskusje i burze m髗g體 odbywaj si mi阣zy samochodami dzi阫i 潮czno禼i radiowej, podczas jazdy. Postanowili秏y nazwa i zdefiniowa nasz metod na spo砮czne zaanga縪wanie, 潮cz眂e si z pasj podr罂owania.
 

Autorem nazwy kt髍a najlepiej to okre秎a i pomaga zdefiniowa, jest Marjo (Mariusz Szumiec). ?Social Travelling? to chyba nasz pomys na 縴cie, ale te co wi阠ej. Czujemy to, patrz眂 na reakcje ludzi na GloBall. Afrykanie ciesz si z naszej inicjatywy i ch阾nie si w ni anga縰j, s wdzi阠zni i fantastycznie okazuj swoj rado舵 z tej naszej - si潮 rzeczy skromnej ? inicjatywy.

 

Wielu naszych przyjaci蟪 i ludzi 秎edz眂ych drog GloBall w Internecie czuje to samo, cz阺to nawet ? robi to. A zatem nadszed czas na pierwsz, nasz w砤sn definicj zjawiska, kt髍e na 秝iecie rozwija si i naszym zdaniem ? jest dojrzalsz, m眃rzejsz form zwyk砮j ?turystyki?.

Social Travelling ? to podr罂owanie przez 秝iat, maj眂e na celu wykonanie misji spo砮cznej, b阣眂ej po縴teczn aktywno禼i, s硊勘c lokalnym spo砮czno禼iom. Social Travelling to podr罂owanie spo砮cznie zaanga縪wane i wra縧iwe na problemy, nurtuj眂e odwiedzane przez nas rejony 秝iata.

 

Znamy wielu ludzi (osobi禼ie lub via Internet) kt髍zy maj t sam potrzeb, co my. Je縟勘 po 秝iecie, ucz眂 za darmo j陑yk體 obcych, dostarczaj przybory szkolne, pisz ksi笨ki promuj眂e konkretne problemy i miejsca. Dostarczaj wiedz, us硊gi, towary ? najlepiej takie, kt髍ych tam, gdzie jad najbardziej brakuje.

Turysta to cz硂wiek podr罂uj眂y dla w砤snej przyjemno禼i. Turysta nie jest z硑 ? on te poznaje 秝iat, wydaje swoje pieni眃ze tam, gdzie s one potrzebne. Podr罂nik spo砮cznie zaanga縪wany to ? wed硊g nas ? cz硂wiek kt髍y pod笨a przez 秝iat r體nie dla innych, nie tylko dla siebie.

 

Social traveller nie wstydzi si tego, 縠 misja nadaje sens jego podr罂y ? jest z tego dumny. Zadanie do wykonania sprawia takiemu cz硂wiekowi wielk frajd i umo縧iwia zupe硁ie inn form kontaktu z poznawanymi lud糾i. Social Traveller chce by po縴teczny, przy okazji dobrze si bawi眂. W Social Travelling chodzi o harmonijne po潮czenie w砤snej frajdy z rado禼i, sprawian napotkanym ludziom. Bycie po縴tecznym dla odwiedzanych ludzi i miejsc czyni z Social Travelling?u inn, now metod na podr罂owanie.

My秎, 縠 nasz pomys z pi砶ami i rado禼i wiezionymi przez Afryk zdaje egzamin na pi眛k. My秎, 縠 do ko馽a 縴cia b阣ziemy ju social travellerami.
 Dodatkowe informacje