• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

Give me your heart


Wszystkie dzieci mijane na drodze rado秐ie krzycz: ?ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju!?.

Ju! znaczy CZEζ!, JU! znaczy Witaj!, dla nas JU! jest jak doping do machania. Te dzieci, gdy krzycz ju! s roze秏iane, rozgestykulowane, niesamowite.

Oczywi禼ie ka縟y kij ma dwa ko馽e, a medal ? dwie strony. Zaraz po ju! nast阷uje nieobarczone wstydem ?give me a??. To prosta formu砤: do ?give me?? nale縴 doda nazw tego, czego Ci trzeba i ju gotowa konwersacja. Cho czasem ci昕ko to wytrzyma ? warto. Bo ten, kto nie odwr骳i si plecami, mo縠 wiele zyska, a nic nie straci.

?Give me a pen?

Hmm, ci昕ko odpowiedzie ?nie?, bo d硊gopis s硊縴 do pisania, nauki, rozwoju, a w dodatku tania to rzecz. OK, jak jest okazja, to kupujemy i rozdajemy d硊gopisy.  Tylko dobre rzeczy z tego mog by. Dzieci to wiedz i jedna z g丑wnych historii, s硊勘cych do nawi眤ania znajomo禼i, to historia szkolna. Zwrot ?I am a student? oraz pokazanie zeszyt體 szkolnych jest ? trzeba przyzna ? bardzo skuteczn technik?

?Give me a Ball?

Oznakowanie naszych samochod體  nie pozostawia  na tym polu 縜dnych w眛pliwo禼i. Jedzie transport pi砮k dla Etiopii. Etiopia jest przyzwyczajona do pomocy z zewn眛rz. Ona jest tu naturalna jak oddychanie, nie ma obciachu w proszeniu o co. Na szcz甓cie my naprawd mamy pi砶i ze sob i mo縠my je wr阠za wsz阣zie, gdzie si zatrzymamy. Byleby zgodnie z regulaminem GloBall.

?Give me money?

No nie, sorry, takie rzeczy s zakazane. Cz阺to na tablicach pojawiaj si pro禸y o ignorowanie takich zaczepek. To edukowanie pokolenia 縠brak體, a Etiopia od 1991 roku walczy o bycie normalnym krajem, demokracj, kt髍a nie tylko ze swojej historii i pejza縴 mo縠 by dumna.

?Give me a sweet?

Serce p阫a. Te dzieci nie dostaj s硂dyczy, a s硂dycze w 縴ciu dziecka s przecie wa縩e. Ale z drugiej strony to dalej szkodliwe wychowanie w duchu ?give me?, no i s硂dycze s pono niezdrowe...;-) Cho w sytuacji sam na sam, gdy nie ma t硊mu, czasami si 砤miemy i dostajemy najs硂dsze u秏iechy, jakie mo縩a sobie wyobrazi.

?Give me t-shirt?

Ca砤 Etiopia, podobnie jak p蟪 Afryki, chodzi ubrana w europejski second-hand. Wi笨e si z tym zreszt kilka ciekawych zjawisk z pogranicza cross-cultural communication. Od powszechnych absolutnie koszulek MU, Chelsea, Barcy i Arsenalu, po cz阺to spotykane wsp蟪czesne polonica, w rodzaju koszulek polskich zespo丑w sportowych i nie tylko.

Ubrania niszcz si za szybko, wiele dzieci biega boso w podartych rzeczach. Nie ma w眛pliwo禼i, 縠 jest tu komu pomaga. Warto to robi, byle z g硂w.

Tych ?give me? jest jeszcze sporo. I cho cz阺to odmawiamy Etiopczycy  dalej si u秏iechaj. Etiopia to cesarstwo, wspania硑 kraj wspania硑ch, tylko akurat teraz, dosy biednych ludzi.

Bardzo cz阺to nie ignorujemy tego ?jujuju? i ?give me?, bo wiemy, 縠 za nimi stoj wspaniali ludzie, 秝ietne dzieciaki, z kt髍ymi warto rozmawia. Te rozmowy s przemi砮.  Etiopskie ?give me? nie jest nachalne, ono jest troch smutne, troch weso砮, jest przejawem specyficznej przedsi阞iorczo禼i. Nie ma w nim postawy roszczeniowej ani 縠braczej. Jest jak przerywnik wtr眂ony pomi阣zy szczere ?Cze舵? i jeszcze bardziej szczere ?Przyjacielu?.

PS. W wi阫szej cz甓ci Etiopii nie ma g硂du od 1991 roku. Bardzo skutecznie dzia砤 tutaj ONZ. W砤sna produkcja rolna pokrywa ok. 70-80 % zapotrzebowania na 縴wno舵. Reszt trzeba kupi lub otrzyma z organizacji pomocowych. G丑d pojawia si w rejonach obj阾ych konfliktami wojennymi, zw砤szcza na pograniczu z Somali. Granica z Erytre, pilnowana przez ONZ, jest spokojna i niezagro縪na. Gospodarka Etiopii jest wci笨 bardzo s砤ba. G丑wnym towarem eksportowym jest kawa. Ludzie maj co je舵, ale jedz ubogo i bezmi阺nie . Dlatego warto my秎e o tym, jak pom骳 merytorycznie temu krajowi, kt髍y ma do zaoferowania tyle, 縠 przeci阾ne europejskie pa駍two powinno natychmiast wpa舵 w kompleksy.

Aha. Wa縩a rzecz ? muchy. Cz阺to zdj阠ia z tej cz甓ci 秝iata eksponuj twarze dzieci, na kt髍ych siedz muchy. To taki wizualny stereotyp trudnej sytuacji, g硂du, beznadziei. Tymczasem muchy s tu tak po prostu jak wsz阣zie. Siadaj gdzie b眃, te na twarzy. Nic to nie znaczy. Czasami si po prostu cz硂wiekowi nie chce ich odp阣zi, bo te etiopskie muchy jak usi眃, to niekoniecznie przeszkadzaj. Co innego b阣zie za miesi眂 z ma硑mi muszkami w Sudanie? Tak縠 nie dajcie si nabra, zdj阠ie dziecka z much na twarzy mo縠 nie znaczy nic wi阠ej, ni zdj阠ie dziecka.

Po co to ca砮 PS.? To pr骲a wyja秐ienia specyfiki tego czasem trudnego do zrozumienia, w gruncie rzeczy nienatr阾nego, pe硁ego pozytywnej energii i bezpretensjonalnego witania-oczekiwania? Mo縠 nie jestem g硂dny, ale chcia砨ym mie buty, pi砶, d硊gopis. A my mamy te rzeczy, mo縠my si podzieli i uwa縜my, 縠 warto. One si tu nie zmarnuj.  A w pi阫nej Etiopii, nie tak 砤two na nie zarobi?
Dodatkowe informacje