• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

Droga Etiopia

Droga przez g髍y Etiopii to jedna z najpi阫niejszych tras, jakie istniej na 秝iecie.

Kilka dni zajmie nam pokonanie tysi眂a kilometr體 przez najpi阫niejsze g髍y Etiopii, a mo縠 nawet i ca砮j Afryki.

Po drodze spotykamy r罂ne formy 砤pania okazji?

I ca砮 mn髎two dowod體 na innowacyjno舵 mieszka馽體 Etiopii, kreatywnie traktuj眂ych codzienne 縴cie w swoim kraju.

Co krok, to niespodzianka. Oto nasz faworyt w dziedzinie kreatywne zabawki ? r阠znie robione, szosowe Isuzu.

A w kategorii transport  drogowy wyr罂nienie otrzymuje ci昕ar體ka przewo勘ca sam siebie ;-)

Trasa jest ciekawa ca硑 czas, zachwyca przede wszystkim pi阫nymi widokami i intryguj眂ymi zjawiskami zwi眤anymi z 縴ciem codziennym.

Worki z w阦lem drzewnym s w Afryce powszechnie dost阷ne.  Dzi阫i nim dzia砤j wszechobecne piece, kuchnie, minikawiarnie i minirestauracje.

Jedziemy po pi阫nych, r體nych, asfaltowych etiopskich drogach, najlepszych jak dot眃 w Afryce. Jako舵 dr骻 nie idzie w parze z liczb pojazd體 ? samochod體 jest tu ma硂. Mimo to, wypadk體 jest mn髎two.

Parafrazuj眂, wyj眛kowo zreszt celne, has硂 reklamowe Land Rover?a ?New Adventure Every Day?, bo nasze Land Rover?y rzeczywi禼ie psuj si tutaj praktycznie ca硑 czas...?mamy nowe has硂: ?New Accident Every Day?. Prawie codziennie widzimy tu wypadki na 縴wo lub po fakcie. Drogowe BHP to w Afryce procedura nieznana.

Ka縟y pokonany kilometr to coraz bardziej niesamowite widoki. Jazda  staje si nagrod sam w sobie.

Drogi w g髍ach budowali tu dawniej W硂si, do秝iadczeni tw髍cy dr骻 w Apeninach i Alpach. Pi阫nie si te drogi kr阠, 秎imaki s widowiskowe, zakr阾y odkrywaj efektownie to, co za nimi.

Ju za pierwsz prze酬cz otworzy砤 si przed nami pi阫na dolina. Widok wart grzechu. W dolinie zupe硁ie inny kraj, ni ta Etiopia, kt髍 widzieli秏y dot眃. Inaczej ubrani, inni ludzie, m體i眂y innym j陑ykiem i handluj眂y innymi przedmiotami.

I to w砤秐ie by砤 magia tych dni. Mijali秏y kolejne wysokie prze酬cze, pokonuj眂 g髍skie pasma i za ka縟ym z nich czeka na nas jeszcze pi阫niejszy widok. Nowi ludzie, plemiona ze swoimi fryzurami, ubraniami, tradycjami i kultur. R罂norodno舵 tej cz甓ci Afryki jest niesamowita, a g髍skie granice dodaj temu wszystkiemu wyrazisto禼i.

Mijamy tak kolejne 砤馽uchy g髍skie.

Odkrywamy kolejne krainy?

Wsie po硂縪ne w karko硂mnych miejscach?

Domy przylepione do grani, pionowych 禼ian, upchni阾e na czubkach g髍?

Wioski w dolinach, do kt髍ych prowadz wy潮cznie 禼ie縦i dla mu丑w i alpinist體?

A g髍y ci眊n si bez ko馽a. Tempo jazdy spada do 20 km/h, wci笨 zje縟縜my ostro w d蟪 lub wspinamy si przewy縮zeniami si阦aj眂ymi 2-3 kilometr體.

G髍y kryj za sob raz krainy pustynne, a raz zielone i 縴zne. Tutaj nigdy nie wiesz, co znajdziesz za kolejn prze酬cz.

Ponownie pojawiaj  si baobaby?


? zachody s硂馽a konkuruj ze wschodami?

?a s硂馽e o秝ietla coraz bardziej fantazyjne szczyty i kszta硉y g髍.

G髍y s zamieszkane. Mo縠my liczy na serdeczne powitania ze strony zar體no ludzi, jak i naszych nieco dalszych krewnych?

A my, niezale縩ie od okoliczno禼i niezmiennie pi阫nej przyrody?

ca硑 czas, mimo urlopu, nie mo縠my oderwa si?

?od misji GloBall. Wchodzimy wi阠 z naszym przes砤niem do kolejnych szk蟪?

?na kolejne boiska?

?i do kolejnych dom體?

W pobli縰 granicy z Erytre pojawiaj si 秎ady wojny. Rozbity czo砱 T-55 ma do opowiedzenia co najmniej dwie historie. Jedn, o trwaj眂ej w砤禼iwie do dzi wojnie domowej, w wyniku kt髍ej Erytrea og硂si砤 niepodleg硂舵, odrywaj眂 si od Etiopii, a Etiopia straci砤 dost阷 do morza?

I drug, o pochodzeniu. Czo砱 jest polskiej produkcji, przynios硂 go tu a ze Stalowej Woli i zatrzyma go jaki przeciwpancerny pocisk.

Dzi porz眃ku i rozejmu na granicy pilnuj si硑 ONZ, kt髍ych zmian miniemy p蠹niej na granicy z Sudanem. Okolica jest teraz spokojna i stabilna.

Tworzymy w砤sn histori: zdobywamy na chwil  pierwszy w Afryce czo砱?

i p阣zimy dalej, w kierunku Aksum i g髍 Siemen.

Droga w g髍y Siemen jest nie tylko totalnie g髍ska, ale te totalnie w budowie. To prze縴cie samo w sobie. Jazda dzikimi serpentynami, po kraw阣ziach g酬bokich czasami na kilkaset metr體 przepa禼i, dostarcza sporo adrenaliny. W upale i pyle robi si ca砶iem gor眂o?

A gdy dochodzi do tego jeszcze slalom mi阣zy buldo縠rami pracuj眂ymi bez 縜dnego BHP, na czynnej, w眘kiej drodze ? robi si ca砶iem wyczynowo. W Etiopii nikt nie zawraca sobie g硂wy takimi drobiazgami, jak zamykanie dr骻 na czas ich budowy.

I t w砤秐ie, etiopsk drog g髍sk, doje縟縜my do kilku miejsc wyj眛kowych?


Dodatkowe informacje