• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

Poszukiwacze zaginionej Arki

Jeste秏y wreszcie w Aksum.

To 秝i阾e miasto, miejsce w kt髍ym koncentruje si wiele mistycznych mocy Afryki. Tu mieszka砤 legendarna kr髄owa Saba. Jej m笨 ? m眃ry kr髄 Salomon - przewi髗 do Aksum przez Morze Czerwone Ark Przymierza, kt髍a do dzi pono tu jest.  Tak przynajmniej twierdz miejscowi kap砤ni, miliony wiernych i Steven Spielberg.

Aksjomat Aksum

Aksum jest obowi眤kowe w Etiopii. To stolica najpot昕niejszego pa駍twa, jakie istnia硂 na tej ziemi w staro縴tno禼i. Mie禼i w sobie historie, kt髍e znamy z Biblii, legend i film體. Chcemy sprawdzi, czy Aksum to rzeczywi禼ie wyj眛kowe miejsce na ziemi.

Go舵 oczekuj眂y zapieraj眂ych dech w piersi widok體, mo縠 srodze si zawie舵. Ko禼io硑 nie s tu wielkie. Do tego, w kt髍ym jest Arka Przymierza, nie tylko nie mo縩a wej舵, ale nie wolno si nawet do niego zbli縴. Zabytki po erze kr髄owej Saby to bardzo stare kamienie. Poza tym trudno wypatrzy 秝iadectwa dawnej pot阦i kr髄estwa Aksum, mo縠 poza zachowanym w ca硂禼i basenem kr髄owej Saby. Widzimy tu jedynie niewielkie, schowane pod ziemi grobowce.

Najs硑nniejsze zabytki Aksum ? stele - wysokie cz阺to na ponad 30 metr體 obeliski o charakterystycznych kszta硉ach, maj histori d硊縮z ni rozmiary. Jeden z nich, to s砤wna stela wywieziona przez Mussoliniego do W硂ch w latach 30-tych i zwr骳ona dopiero kilka lat temu.

Steli jest w Aksum mn髎two ? wi阫szych w centrum i mniejszych poza nim. Dzi阫i nim mo縩a poczu klimat starego, dawno, dawno temu, pot昕nego pa駍twa.

Ale si砤 Aksum zdecydowanie tkwi w genius loci ca砮go miasta, nie w konkretnych zabytkach. Ludzie tutaj wci笨 wierz w to samo, w co ich przodkowie. W 秝i眛yni, w kt髍ej spoczywa Arka, rezyduje grupa mnich體-stra縩ik體, kt髍zy s jedynymi lud糾i, upowa縩ionymi do przebywania w jej pobli縰. Pono tylko jeden z nich mo縠 do Arki zbli縴 si naprawd, ka縟y inny zginie na miejscu. Taka jest moc Arki. Obok 秝i眛yni bije 紃骴硂 秝i阾ej wody, kt髍a leczy podobno wszystkie choroby. Do niego te nie砤two dotrze.

Zdj阠ie robimy z daleka. Arka jest w tej niepozornej 秝i眛yni
za p硂tami i szopami, tylko st眃 uda硂 nam si zrobi zdj阠ie.

Ca硑 teren jest ogrodzony i pilnie strze縪ny, nawet 秝i阾y stra縩ik na wszelki wypadek uzbrojony jest nie tylko w wiar, ale r體nie w ka砤sznikowa. Kilka lat temu wystawiono na pr骲 czujno舵 wartownik體 z Aksum. Pr骲owano porwa Ark z Etiopii. Porywaczami rzekomo (histori znamy z opowie禼i) byli szpiedzy z? Izraela. Trudno by硂 nam dowiedzie si o tym wydarzeniu wi阠ej. Miejscowi przewodnicy twierdz, 縠 policji uda硂 si udaremni atak na Ark i uwi陑i wszystkich napastnik體. O tym, kim naprawd byli, wiadomo niewiele. Szybko dokonano ekstradycji i sprawa nie ujrza砤 秝iat砤 dziennego.

Ciekawi, czy to wszystko prawda, nie rezygnujemy z w砤snych poszukiwa.

Zapuszczamy si na w砤sn r阫 w podziemia staro縴tnego Aksum. Po odwr骳eniu uwagi przewodnik體 przez reszt ekipy, udaje si znikn辨 Marjowi i Matouowi. Tomek Sta馽o dokonuje niemo縧iwego. Zdobywa zaufanie stra縩ik體 i udaje mu si zbli縴 do 秝i眛yni strzeg眂ej Arki. Tam nabiera do butelki 秝i阾ej wody, wi阠 teraz nie tylko b阣ziemy wszyscy zdrowi, ale te ca砶iem mo縧iwe nie秏iertelni. Podobnie jak Harrison Ford, kt髍emu przecie w ?Ostatniej Krucjacie? uda硂 si wreszcie napi wody ze 秝. Graala?

Dla nas Aksum pozostanie miejscem maj眂ym w sobie prawdziw si酬, miastem steli, krzy縴, wspomnie i symbolem bardzo starej i wci笨 縴wej wiary.Dodatkowe informacje