• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

Operacja Pustynna Burza


Dalsza droga wypada nam przez Chartum, stolic Sudanu. To wielkie miasto, wi阠 mimo ciekawych historii z nim zwi眤anych, decydujemy zatrzyma si tu tylko na chwil. Wie縪wce, bloki, t硊my ludzi, ca硂舵 nie wygl眃a zach阠aj眂o.

Ludzie oczywi禼ie przemili. Pijemy herbat i kaw w parku w centrum,  relaksujemy si le勘c na dywanach porozk砤danych pod drzewami i s硊chamy 秔iew體 z minaret體.

Akurat jest 秝i眛eczny pi眛ek, wi阠 秔iewy z megafon體 na 秝i眛yniach s bardzo g硂秐e i wszechobecne.

W Chartumie 潮cz si Nil B酬kitny i Nil Bia硑. Powstaje z tego ca砶iem pot昕na rzeka, wzd硊 kt髍ej pojedziemy dalej, do Egiptu. Zanim ruszymy w drog, pora na refleksje historyczne: wielkie miasto, jakim dzi jest Chartum, nie powsta硂 przypadkowo. Strategiczne po硂縠nie miasta w miejscu spotkania wielkich rzek, implikuje  wojenn przesz硂舵 i rywalizacj o kontrol nad t cz甓ci Afryki.

adami Stasia i Nel

Nam znajome mog wydawa si opowie禼i z XIX wieku, kiedy to w Chartumie po d硊gim obl昕eniu, zbuntowani przeciw egipsko-brytyjskiemu zwierzchnictwu Mahdy禼i, zdobyli miasto i zabili gubernatora Charlesa Gordona. Imperium nie mog硂 tolerowa takiej zniewagi i w rewan縰 wys砤硂 do Sudanu korpus ekspedycyjny pod dow骴ztwem genera砤 Horatio Kitchenera. Armia brytyjska szybko podbi砤 kraj i zgasi砤 bunt. Wydarzenia te sta硑 si t砮m ksi笨ki Henryka Sienkiewicza, dla wielu kultowej, ?W pustyni i w puszczy?. Jak si zreszt ca砶iem niedawno zorientowali秏y, ekspedycja GloBall jedzie prawie identyczn tras, co Sta i Nel jakie 120 lat temu. Tyle, 縠 my jedziemy w drug stron ;-)

P蠹niejsza historia Sudanu by砤 nie mniej burzliwa, a jej skutki  odczuwane s do dzi. Wci笨 trwaj tu konflikty wewn阾rzne, kt髍e powoduj, 縠 jedziemy przez kraj umundurowany i uzbrojony.

Wyje縟縜my ze stolicy, nareszcie rozpoczynamy wielk tras?

z biegiem najd硊縮zej (do niedawna) rzeki 秝iata

Nil zacz背 si daleko za nami w Kenii, Ugandzie (g丑wne 紃骴砤 bior pocz眛ek z jeziora Wiktorii) i Etiopii (sk眃 wyp硑wa Nil B酬kitny), a teraz przed nami jego najwa縩iejszy odcinek ? wielki, po潮czony, w砤禼iwy Nil - a do uj禼ia. To 2 500 kilometr體 wody tocz眂ej si przez najwi阫sz pustyni na Ziemi. Jest ona urozmaicona zielon, pe硁 palm i upraw dolin, a rzeka sze禼ioma wielkimi kataraktami. Doko砤 widzimy mn髎two staro縴tnych budowli, kt髍e od ponad 5 tysi阠y lat powstaj w dolinie Nilu.

To najbardziej niezwyk砮 miejsce pod s硂馽em dla archeolog體, wielbicieli przesz硂禼i i znawc體 najstarszych cywilizacji. Po drodze zamierzamy najpierw odwiedzi Meroe, dawn stolic cywilizacji Kusz, pot昕nej kultury, kt髍a jest najwi阫szym w Sudanie powodem do dumy z w砤snej przesz硂禼i.

Szukamy przyg骴. GloBall przedzieraj眂 si przez dziewicz pustyni poszukuje 秝i眛y, kt髍e s na mapach, ale nie ma do nich dojazdu. Cho nie udaje nam si ich znale兼, sama droga przez piaski pustyni Nubijskiej jest nagrod.

Pustynia jest pi阫na. Ma w sobie moc podobn do tej, jak dysponuj oceany. Bezmiar, cisza, samotno舵 w takiej przestrzeni to doznania dla nas na co dzie, w Europie po prostu niedost阷ne.

Pola 秏ieci

Jako, 縠 w przyrodzie zmienionej przez cz硂wieka musi by zawsze jaka nieprzyjemna r體nowaga ? w Sudanie poza pi阫nem pustyni, szokuje chwilami brzydota pustyni zasypanej 秏ieciami.

Tutaj nie stosuje si, tak jak w Etiopii czy Tanzanii, butelek zwrotnych jako obowi眤kowych. Konsumpcja i zakupy wygl眃aj jak w Polsce. Efekt ko馽owy, to szeroko ci眊n眂e si pola 秏ieci. Pustynia jest p砤ska, wiatr wieje tu pot昕ny, nie ma barier. ieci raz wypuszczone na wolno舵 maj tu pole do popisu.


Dodatkowe informacje