• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

Izrael

Ziemia i阾a to kolejne miejsce na naszej trasie, o kt髍ym mo縠my z ca潮 stanowczo禼i powiedzie: kompletnie inny kraj. Inny, ni wszystkie dot眃. Mo縠 to bana, ale w tym miejscu s硂wo inny  nabiera nowego znaczenia. Aspekt geopolityczny, kulturowy, historyczny i religijny tej ziemi nie ma precedensu w skali ca砮go 秝iata.

Tu spotykaj si wszystkie wielkie religie monoteistyczne. Tutaj tli si najbardziej skomplikowane zarzewie wojny na ziemi. Ma硑 kraj, zamieszkany przez kilka milion體 ludzi, kt髍y 潮czy w sobie nierozwi眤ywalne jak na razie konflikty mi阣zy 秝iatem islamskim, chrze禼ija駍kim i  judaizmem. Niewielki izraelski nar骴 s眘iaduje tu z wielosetmilionow spo砮czno禼i Arab體. Kieszonkowy kraj, przez kt髍y mo縩a przejecha w par godzin, ale kt髍ego historii nie da si pozna nawet przez ca砮 縴cie. Kraj domniemywanej przez tropicieli spiskowej teorii dziej體 秝iatowej zmowy, Grupy Trzymaj眂ej W砤dz nad wszystkim, opisanej w s硑nnej fa硈zywce zatytu硂wanej ?Protoko硑 M阣rc體 Syjonu?, pono autorstwa jeszcze carskiej ochrany. Cel wielu kolejnych wypraw krzy縪wych, kraj wojen, kt髍e trwaj tu nieprzerwanie do dzi.

I trzeba przyzna, 縠 jest w tym kraju wszystko, co mo縩a sobie wyobrazi. Wielki Betonowy Mur, dziel眂y sk丑conych Palesty馽zyk體 i 痽d體. Jest tutaj najbardziej bitna i najlepiej wyszkolona armia 秝iata, kt髍a potrafi wygrywa wojny w sytuacjach pozornie beznadziejnych. Tu le縴 kamienna Jerozolima ? jedno z najbardziej niezwyk硑ch miast 秝iata. Tu, w秗骴 reali體 Afryki i Azji, zbudowane zosta硂 pa駍two nowoczesne, bogate, 秝ietnie zorganizowane. Ale te pa駍two dziwne, odizolowane, otoczone z wszystkich stron wrogimi armiami.

Okaleczony holocaustem nar骴 縴dowski znalaz tu, po raz kolejny zreszt, swoj Ziemi Obiecan. Odby硂 si to jednak kosztem tych, kt髍zy mieszkali tu wcze秐iej. Kosztem porzuconych, tak naprawd przez wszystkich, na pastw losu Palesty馽zyk體. To, obok pobliskich Kurd體, drugi taki nar骴 w tej cz甓ci 秝iata ? bez ojczyzny i bez widok體 na lepsz przysz硂舵 na w砤snej ziemi. Oficjalnie popierany jest przez kraje arabskie, ale nie dajcie si zwie舵, Palesty馽zycy to prawie taki sam problem dla Jordanii i Egiptu, jak dla Izraela. Kurdom jest aktualnie o wiele lepiej ni w przesz硂禼i, przynajmniej w Iraku. Maj tam prawdziw autonomi i w praktyce ? nareszcie w砤sn, niezale縩 ziemi.

Izrael to kraj trudny do ogarni阠ia rozumem w tak kr髏kim czasie, ale z pewno禼i fascynuj眂y. Cieszymy si wszyscy, 縠 tak pokierowa nami los. Zamiast do Jordanii i Syrii, musieli秏y jecha przez Ziemi i阾.

Ideowy zawr髏 g硂wy

To 秝i阾a ziemia tak samo dla muzu砿an體, chrze禼ijan i 痽d體. A jakby秏y jeszcze zacz阬i liczy oddzielnie sunnit體 i szyit體, Ormian, Grek體, katolik體, protestant體, Ko禼i蟪 Etiopski, Koptyjski i rzesze innych odmian tych g丑wnych religii ? dostaliby秏y zawrotu g硂wy.

I oczywi禼ie tego zawrotu g硂wy dostaniemy, bo do Jerusalem trafimy akurat w najwa縩iejszym momencie dla tego miasta w skali roku, przynajmniej z punktu widzenia chrze禼ijan prawos砤wnych. W Wielkanoc, kt髍a dla nich wypada tydzie po tej, kt髍 obchodzili秏y w Kairze ? po katolickiej.

Ruszamy zatem pe硁i energii, bo wszystkich ta Jerozolima bardzo intryguje.

GloBall pogr笨ony w g酬bokiej depresji :-)

Pokonujemy pustyni Negev, oczywi禼ie zatrzymuj眂 si po drodze nad Morzem Martwym. Dzi阫i temu pi砶a GloBall do swojej bogatej ju biografii dopisa mo縠 wpadni阠ie w najg酬bsz depresj na ziemi. Jeste秏y wg. naszego GPS-a 353 metry poni縠j poziomu morza, a oficjalnie jest jeszcze ni縠j. Skoro ju tu jeste秏y, a do Polski coraz bli縠j, postanawiamy nieco zadba o nasz obszarpany przez d硊g podr罂 wizerunek.

W tym celu moczymy nasze sterane cia砤 w s砤wnej solance, chichocz眂 rado秐ie, bo wyporno舵 naszych kad硊b體 w odm阾ach Morza Martwego jest doprawy niezwyk砤. Wszyscy o tym czytali秏y lub s硑szeli秏y, ale jednak trzeba to koniecznie odczu na w砤snej sk髍ze. P硑wamy po powierzchni jak korki od wina. Stan niewa縦o禼i jest naprawd dziwny i bardzo zabawny.

Pluskaniu towarzyszy namaszczenie si wszystkouzdrawiaj眂ym b硂tem?

?i dopiero po tych zaawansowanych ablucjach mo縠my p阣zi dalej. Depresja nam przesz砤 ca砶owicie. Jeste秏y gotowi na?

Najstarsze miasto 秝iata

Wieczorem doje縟縜my do najstarszego miasta na 秝iecie, maj眂ego ponad 10.000  (tak, s硂wnie:  dziesi赕 tysi阠y) lat Jerycha. Miasta, kt髍ego mury sta硑 ju od kilku tysi阠y lat, gdy w Egipcie budowano piramidy?

Jerycho le縴 na terenie Autonomii Palesty駍kiej. Miasto wita nas serdecznie. Ulice w centrum s w nocy, jak to w krajach arabskich, pe硁e ludzi. Jest bezpiecznie, ludzie s go禼inni i bardzo otwarci. Naprawiamy tu ?Pagod?, kt髍ej wreszcie odpada pospawana w Sudanie p蟪o秌a (mamy ju zapasow, wi阠 luzik).

Gramy wieczorny mecz z palesty駍k m硂dzie勘. Jest super. Po raz kolejny potwierdza si, 縠 Polacy s r體nie w tej cz甓ci 秝iata bardzo mile widziani, jako nar骴 nieobci笨ony kolonialnymi stereotypami. Ludzie bardzo to podkre秎aj w rozmowach, s tego 秝iadomi i jest to dla nich wa縩e.

Zesp蟪 palesty駍ki sk砤da si z roze秏ianych, 縴wio硂wych nastolatk體. Graj z nami: Ahmed, Firas, Samir, Muhamad i Ibrahim. Wynik - remis 4:4. Gramy ten wa縩y mecz 12 kwietnia 2012, a na wiecz髍 zaprasza nas do siebie szef palesty駍kiej policji w Jerycho.

Kapitan nazywa si Ahmad Jaafreh. Gospodarz ugaszcza ca潮 ekip herbat w swoim domu, a GloBall Camp rozbijamy na placu przed rodzinn siedzib cz硂wieka, kt髍y pilnuje porz眃ku w Jerycho.

Kapitan m體i, 縠 lepiej zrobi tak z troski o nasze bezpiecze駍two. Nigdy nie wiadomo, czy komu co do g硂wy nie strzeli, a im, Palesty馽zykom, bardzo zale縴, by nikomu w Autonomii w硂s nie spad z g硂wy. Opowiada, 縠 kszta硉 naszych samochod體 mo縠 komu zasugerowa, 縠 mamy co wsp髄nego z izraelsk policj lub wojskiem (faktycznie, korzystaj te z Land Rover?體). imy zatem pod domem kapitana, a rano ruszamy poznawa realia Autonomii Palesty駍kiej, 縠gnaj眂 si serdecznie z rodzin Jaafreh.

Autonomia Palesty駍ka le縴 na terytorium Izraela, ale ma w砤sn administracj i s硊縝y mundurowe. Wojsko lub policja izraelska wkraczaj tu jedynie, by np. kogo aresztowa, co wywo硊je wrogie reakcje ludno禼i, kt髍a rzuca w體czas kamieniami wyra縜j眂 sw骿 gniew.

Pytamy przy okazji, o co chodzi z kierowcami, kt髍zy przeje縟縜j skrzy縪wania na czerwonym 秝ietle? Widzieli秏y kilka takich sytuacji. Jedne auta grzecznie sta硑, gdy inne ignorowa硑 zakaz w ca砶iem brawurowy spos骲. Kapitan wyja秐ia nam to jako jedn z miejscowych anomalii. Na czerwonym 秝ietle grzecznie stoj Palesty馽zycy z Autonomii. Zakaz bezczelnie 砤mi Palesty馽zycy mieszkaj眂y w Izraelu i posiadaj眂y jego obywatelstwo. Policja palesty駍ka nie ma prawa ich zatrzyma ani ukara, a policja izraelska nigdy tu bez wielkiej potrzeby nie zagl眃a, wi阠 s ca砶owicie bezkarni i uci笨liwi. Jaki czas temu jeden z takich kierowc體 zabi na przej禼iu dla pieszych w Jerycho ma潮 dziewczynk i zbieg z miejsca wypadku, dodatkowo komplikuj眂 i tak trudn od zawsze sytuacj. Z takich w眛k體 sk砤da si palesty駍ka rzeczywisto舵 i nic tu nie jest jednoznaczne ani czarno-bia砮.


Do my秎enia o tym wszystkim wr骳imy w Jerozolimie, a tymczasem?

?jeste秏y w mie禼ie, kt髍e ma ponad 10.000 lat! To niesamowite: nasza polska, zamierzch砤 historia ma ?a? tysi眂 lat, z kt髍ych czujemy si dumni i szpanujemy tym czasem w takich na przyk砤d m硂dziutkich Stanach Zjednoczonych. Ale tutaj nasz Mieszko I zdaje si ledwie m硂dzieniaszkiem, kt髍emu w眘 dopiero sypie si pod nosem. A Krak體 to 秝ie縪 za硂縪ne nad Wis潮 osiedle.

Pod Murami Starego Jerycha jeste秏y przywitani najgo禼inniej chyba dot眃 w czasie ca砮j podr罂y. Wygl眃a na to, 縠 kapitan Ahmad nas tu zapowiedzia, bo witaj nas pysznym sokiem ze 秝ie縪 wyci秐i阾ych pomara馽zy (z lodem!!), ciastkami, a na teren muzealny mo縠my wej舵 za darmo. Palesty馽zycy s naprawd wspania硑mi lud糾i. Dopiero, kiedy si pozna takich ludzi, mo縩a porzuci stereotypy, jakie mamy prawie wszyscy zakorzenione po latach powtarzania w europejskich mediach informacji na temat ?trudnej sytuacji w Izraelu?. Tu mo縩a to poczu tak po prostu, po ludzku.

Palesty馽zykom bardzo zale縴 na tym, by o ich kraju m體i. My z przyjemno禼i piszemy i m體imy  du縪 i zawsze dobrze.  To fantastyczni ludzie, kt髍ym nale縴 si w砤sny kraj i 縴czliwo舵 秝iata, kt髍y  o nich zapomnia, a dra縧iwy problem zami髏 pod dywan, chowaj眂 go za wysokim murem z 縠lbetonu, kt髍y otacza ju prawie ca潮 granic Autonomii?

Jerycho to miasto historii warstwowej, archeologicznej. Tych warstw s tu dziesi眛ki. Ilustruj mijaj眂e wieki i tysi眂lecia. Naprawd s tu mury i konstrukcje, maj眂e sto stuleci?

By z砤pa do Jerycha odrobin dystansu, wje縟縜my samochodami karko硂mn drog, skosami wspinaj眂 si na strom, dominuj眂 nad miastem g髍.


Na kraw阣zi przepa禼i przyklejony do ska硑 wisi staro縴tny klasztor, pod kt髍ym gramy minimecz z m硂dymi Palesty馽zykami.

Jest to prawdziwy?

Mecz na kraw阣zi

?wysokiego ryzyka.

Gramy na urwisku skalnym, jakie 300 metr體 ponad dolin. Je秎i pi砶a przeleci nam nad ochronnym p硂tkiem, to b阣zie potrzebna niez砤 ekspedycja, by j odzyska. Zgodnie z przewidywaniami, pi砶a spada na samo dno, a ma硑 pi砶arz z Autonomii wyrusza na wspinaczkowe poszukiwania, zwie馽zone sukcesem.

Jerycho ma 10 000 lat, bo zbudowane jest w dolinie, zasilanej w wod kilkoma pot昕nymi, nigdy nie wysychaj眂ymi 紃骴砤mi. To one przyci眊a硑 tu od tysi眂leci osadnik體, budowa硑 bogactwo miasta i wabi硑 wrog體. Dlatego miasto by硂 wielokrotnie oblegane, cz阺to skutecznie. Jak wtedy, gdy mury Jerycha run瓿y od ryku r體nie znanych tr眀 jerycho駍kich. Z szacunku dla zabytk體 nie uruchamiamy naszych egipskich, samochodowych i odje縟縜my spokojnie w kierunku?Dodatkowe informacje