• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

Jerusalem

?Nasza? Jerozolima to miasto poznane w bardzo charakterystycznym czasie. Jerozolima ma wiele twarzy, zwi眤anych z porami roku i 秝i阾ami r罂nych religii. Na przyk砤d Jerozolima styczniowa jest cz阺to pusta, spokojna, mo縩a po niej samotnie wieczorem po砤zi i odczu bardzo indywidualnie  genius loci jej ulic i mur體. Ale Jerozolima kwietniowa to jest zupe硁ie inna bajka.

GloBall dociera do Jerozolimy w chwili, gdy wi阫szo舵 obecnych tu ko禼io丑w i religii chrze禼ija駍kich prze縴wa swoje najwa縩iejsze 秝i阾o ? Wielkanoc. Katolicka by砤 tydzie wcze秐iej, teraz na ulicach miasta t硂cz si pielgrzymki i procesje koptyjskie, greckie, ormia駍kie, etiopskie i prawos砤wne z wielu kraj體 秝iata.

To naprawd jest Wielka Noc. Wszyscy tu s! T硊my ludzi, wojsko, tury禼i, policja jednym s硂wem tygiel kultur i religii w najwa縩iejszym dniu w roku. Procesje tworz korki w w眘kich uliczkach dooko砤 Bazyliki Grobu Bo縠go, skrywaj眂ej gr骲 Jezusa i Golgot. Pielgrzymkowe kolumny piesze zderzaj si na ciasnych skrzy縪waniach. Wewn眛rz bazyliki oczywi禼ie t硂k, ale jako udaje nam si wsz阣zie dopcha. Staramy si czerpa z atmosfery tego miejsca i tego dnia jak najwi阠ej. Jako, 縠 秝i阾o trwa tutaj kilka dni i my zostajemy pod murami i阾ego Miasta na ca硑 ten czas.

Nieustannie w阣rujemy uliczkami dzielnic, nale勘cych do poszczeg髄nych kultur i wiar. Wsz阣zie tu mo縩a wej舵, ludzie s serdeczni i go禼inni. Jak zawsze na naszej trasie, chcia硂by si rzec. Ale to jest Jerozolima! Pocz阺tunek od wiernych ko禼io砤 koptyjskiego to dla nas posi砮k z przyjaci蟪mi z Assuanu. Spotkanie w Ko禼iele Etiopskim to ponowna wizyta w ulubionym, afryka駍kim domu ekipy GloBall. Rozmowy z Grekami to pierwsze spotkanie z bra鎚i z Europy. Jest niezwykle. Ka縟y z nas chodzi po tej Jerozolimie inaczej, innymi 禼ie縦ami, szukaj眂 czego na w砤sn r阫. Wszyscy s troch zadumani, zachwyceni, ka縟y ma inne przemy秎enia.

Obok chrze禼ijan 縴j tu 痽dzi, kt髍zy? dzi te 秝i阾uj. Jest szabas, ko馽zy si pessah, gubimy si w liczbie tych 秝i眛. Ale to wspania砮 do秝iadczenie ogl眃a kolejne dzielnice Jerozolimy ogarni阾e 秝i眛eczn atmosfer. Czerpiemy z niej pe硁ymi gar禼iami. To miejsce jest spe硁ieniem marze o spotkaniu si kultur, religii i obyczaj體.

Tutaj ludzie naprawd potrafi 縴 obok siebie nawzajem si akceptuj眂. Warunkiem jest tylko ch赕. Wielostronna tolerancja, wynikaj眂a z s眘iedztwa wszystkich ze wszystkimi jest tutaj pi阫na.

Wiemy, 縠 wi阫szo舵 痽d體 z dzielnicy ortodoksyjnej boi si p骿舵 do dzielnicy arabskiej, 縠 historia Jerozolimy to te historia wojen, masakr, obl昕e, wzajemnego wyszarpywania sobie tego miasta z r眐. My chodzimy 秏ia硂 po wszystkich dzielnicach. Zapuszczamy si w najdalsze zak眛ki, najcia秐iejsze zau砶i i wsz阣zie czujemy si tak samo bezpiecznie, dobrze, mile widziani.. Rozmawiamy z lud糾i i ze wszystkimi rozmawia si tak samo fajnie. Z rabinami, z muzu砿anami, z palesty駍kimi chrze禼ijanami. Ze wszystkimi.

Ta historia Jerozolimy, to historia tolerancji. Przez wi阫szo舵 tysi阠y lat swego istnienia, Jerozolima by砤 miastem, w kt髍ym ludzie spokojnie ze sob s眘iadowali, szanuj眂 swoje pogl眃y i ceni眂 r罂nice. Tolerancja jest fundamentem tego miasta. Dlatego wci笨 otaczaj je kompletne, 秗edniowieczne mury obronne z 35 basztami i cytadel, a wewn眛rz, mimo zniszcze wielu wojen, wci笨 s眘iaduj ze sob naj秝i阾sze miejsca mn髎twa religii. I tak, jak w Jerycho, wszystkie te niezwyk砮 budowle wyrastaj tu jedna na drugiej, warstwy si pi阾rz, a ludzie? po prostu wci笨 tu mieszkaj.

Udaje nam si wreszcie dosta tak縠 do zamkni阾ej wcze秐iej z powodu mod丑w strefy wok蟪 meczet體 Al Aksa i Kopu硑 na Skale. Posadowione s one na ruinach 秝i眛yni Salomona, kt髍ej ostatnia ocala砤 禼iana podpiera z jednej strony naj秝i阾szy z meczet體, a z drugiej okazuje si by czczon przez 痽d體 ian P砤czu. Eeech, w tym mie禼ie wszystkiego jest wi阠ej, ni na niejednym kontynencie? Nic dziwnego, 縠 ci眊le wszyscy si o nie bili.

A do tego wszystkiego szczypta GloBall ;-)

GloBall Camp rozbijamy u bram Jeruzalem, zaraz po tym, jak niechc眂y;-) wje縟縜my do serca miasta. Nasz przejazd przez bramy i w眘kie uliczki ma w sobie magi, anteny naszych CB d紈i阠z w ciasnych i niskich kamiennych tunelach, mie禼imy si na styk na zakr阠ie w眘kiej bramy Zion.

Ob髗 pod murami jest na parkingu, udaje nam si rozbi malowniczo i bezp砤tnie. W takim miejscu!!!!

A wi阠 stoimy tu, w sercu 秝iata, Demokrator obwieszcza wszem i wobec nasz obecno舵 i zaprasza do obozu, do rozm體 o kulturach, o GloBall, o ludziach i bogactwie ich pogl眃體.

Przychodzi do nas mn髎two niesamowitych os骲, wi阠ej, ni chyba kiedykolwiek przedtem. Setki rozm體 o tym, co robimy, przeprowadzamy w najwi阫szym tyglu kultur na planecie. Pi阫ne podsumowanie dla ca砮go GloBall?

Przychodz do nas starzy 痽dzi. Prawie wszyscy s z Polski. Spod Lublina, spod Bia砮gostoku, z Bi砱oraja, z Krakowa, z Cz阺tochowy. Rozmawiamy po polsku, to niezwyk砮 prze縴cie.

Rozmawiamy i 秏iejemy si z przedstawicielami wszystkich obecnych tutaj religii. Zapami阾amy te dni do ko馽a 縴cia.

Szalom Alejkum!

Pod Zione Gate umawiamy te nasz wymarzony mecz z m硂dymi, ortodoksyjnymi 痽dami. Oczywi禼ie, gdy tylko sko馽zy si szabas. Wcze秐iej nie mo縠my ani gra, ani robi im zdj赕, a im nie wolno wielu rzeczy, m.in. nie mog wej舵 do naszych samochod體. Ale za to dzie p蠹niej?

Mecz z ortodoksyjn m硂dzie勘 縴dowsk odbywa si w murach starej Jerozolimy, na boisku ufundowanym przez Kirka Douglas?a.

Wynik - jest 6:5 dla Izraela. Zesp蟪 izraelski to: Israel, Yosef, Yonatan, Chaim i Elimelech. Gra jest fair play, ale dynamiczna i ambitna. Mamy z tego meczu nieziemsk frajd, mamy te kolejne dowody, 縠 w pi砶 naprawd graj wszyscy :-)

Podczas tych naszych jerozolimskich rozm體 dowiadujemy si o ?Oasis of Peace? ? spo砮czno禼i 縴dowsko-palesty駍kiej, walcz眂ej aktywnie o tolerancj, wsp髄ne zgodne 縴cie i rozwi眤anie konflikt體 u samych ich 紃骴e. S硊chamy opowie禼i o szko砤ch, w kt髍ych dzieci wszystkich ras i wyzna ucz si razem, razem bior udzia w specjalnych projektach, wychowuj眂ych?
nowe pokolenie ? pokolenie ludzi,

kt髍zy b阣 w stanie si porozumie.

Z Jerozolimy ruszamy dalej by pozna jak najwi阠ej prawd o Izraelu, by pozna lepiej t trudniejsz stron medalu, ciemn stron mocy, ruszamy w odwiedziny do racjonalnej do b髄u 秝i眛yni?

?izraelskiej broni pancernej.


Dodatkowe informacje