• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

Make Love Not War!

W Latrun stoi kilkaset czo砱體. Niedaleko st眃 mieszcz si bazy dw骳h izraelskich brygad pancernych ? ale tam nikogo nie wpuszczaj. Natomiast tutaj wej舵 mo縠 ka縟y. By pozna jedn z wersji wydarze, jedn z twarzy historii tego kraju.Gdy pod koniec drugiej wojny 秝iatowej do Palestyny ci眊n瓿y kolejne tysi眂e 縴dowskich osadnik體, kt髍e  budowa硑 podwaliny przysz砮go pa駍twa Izrael, atmosfera dooko砤 Ziemi i阾ej mocno si zag阺zcza砤.

Z jednej strony ocaleli 痽dzi szukali miejsca do 縴cia. Wracali wi阠 tu, sk眃 dawno temu zacz阬i w阣rowa w 秝iat.

Z drugiej strony nie by硂 tu zbyt wiele wolnego miejsca ? od setek lat te terytoria zamieszkiwali Palesty馽zycy, kt髍zy w latach 40-tych stanowili na tych ziemiach wi阫szo舵.


Sytuacja zacz瓿a si gwa硉ownie zmienia. Zdeterminowany nar骴 縴dowski nie by ju spo砮cze駍twem biernego oporu i pogodzenia si z losem. Sta si spo砮czno禼i wojownik體, zmotywowanych i zdecydowanych, by raz na zawsze zabezpieczy przysz硂舵 nast阷nym pokoleniom.

觲czesna Palestyna by砤 administracyjnie ziemi niczyj. Brytyjczycy, wycofuj眂y si z chwilowo powierzonego im terytorium mandatowego, nie panowali ju nad sytuacj. Rozpocz瓿a si pierwsza wojna o Izrael ? wojna o niepodleg硂舵.

Z jednej strony toczy硑 j za硂gi pierwszych kibuc體, 縴dowskich, samowystarczalnych farm-fortec, boj體ki, oddzia硑 partyzanckie Haganah, Irgun i Lehi - w trakcie wojny przekszta砪aj眂e si w regularn armi powstaj眂ego w砤秐ie pa駍twa. Z drugiej, pospolite ruszenie broni眂ych swojej ziemi Palesty馽zyk體, wspieranych na r罂ne sposoby przez wszystkie pa駍twa o禼ienne i jorda駍k formacj, zwan Legion.

Tu w砤秐ie w Latrun, nad strategiczn drog do Jerozolimy, stoi stary angielski fort, wok蟪 kt髍ego toczy硑 si d硊gie i za縜rte walki. Ostatecznie zwyci昕y砤 秝ie縪 narodzona armia izraelska, nazwana przez Davida Ben-Guriona w 1948 roku IDF  - Israel Defense Forces.

By砤 to nazwa przemy秎ana nie tylko propagandowo. Jak pokaza砤 p蠹niej historia, obrona Izraela,  jak zacz瓿a si w dniu jego powstania, nigdy ju si nie sko馽zy砤.

W ostatecznym rozrachunku wojna to wojna, zawsze jest z砤. Kolejne konflikty weryfikowa硑 spos骲 my秎enia 秝iata o Palestynie i Izraelu, kolejne wojny komplikowa硑 od pocz眛ku nie砤tw rzeczywisto舵. Dzi nikt ju nie umie rozs眃zi racji stron, nikt ju nawet nie pr骲uje tego robi. Po ponad 64 latach ci眊砮j wojny nikt ju nie pami阾a czas體 pokoju.

Po wojnie o niepodleg硂舵 nast眕i硑 nast阷ne. Oficjalnie armia izraelska wzi瓿a dot眃 udzia w 16 konfliktach zbrojnych, co oznacza, 縠 walczy ju ponad 50 lat... Co prawda dzi Izrael ma otwarte granice z Jordani i Egiptem, podpisane traktaty pokojowe z tymi pa駍twami, ale wci笨 trwa wojna z Libanem, Syri, trwaj intifady, walki wewn阾rzne z bojownikami o wolno舵 Palestyny i wielka, nieustaj眂a wojna z ca硑m prawie 秝iatem arabskim ? na szcz甓cie cz阺to bardziej propagandowa, ni militarna.

Arabskie spo砮czno禼i i kraje otaczaj眂e Izrael ze wszystkich stron, nie mog硑 znie舵 stanu rzeczy, jaki wytworzy rok 1948. Wojny zosta硑 uznane za jedyne dobre rozwi眤anie problemu.

Niestety, nie wszystkie te konflikty dzia硑 si w mediach i na papierze. W 1967 roku wybuch砤 Wojna Sze禼iodniowa, kt髍a nie ma precedensu w historii. W ci眊u zaledwie tygodnia Izrael zosta zaatakowany przez prawie wszystkie pa駍twa arabskie, co zako馽zy硂 si ca砶owitym pogromem armii, id眂ych na Tel Aviv pod jak縠 znanymi has砤mi ?totalnej dezintegracji narodu 縴dowskiego?.  Na p蟪wyspie Synaj dosz硂 do najwi阫szej od czas體 II wojny 秝iatowej bitwy pancernej, w kt髍ej wzi瓿o udzia ponad 1 000 czo砱體. Wiele z nich ogl眃a dzi mo縠my w Latrun. Jest to niezwyk硑 przegl眃 wojennego sprz阾u z ca砮go 秝iata, daj眂y poj阠ie, kto komu i jak pomaga, graj眂 w swoj, oddzieln gr. Radzieckie, ameryka駍kie, francuskie, angielskie, a nawet niemieckie(!) czo砱i zdobyte lub u縴te w tych wojnach zajmuj dzi ca砮 hektary dooko砤 starej fortecy.

Dzi muzeum dla jednych jest punktem werbunkowym armii izraelskiej, dla innych ? smutnym wspomnieniem po dziesi阠ioleciach wojen, kt髍e zniszczy硑 縴cie setek tysi阠y mieszka馽體 Ziemi i阾ej. W Izraelu w wojsku s硊勘 prawie wszyscy mieszka馽y kraju. Wszystkie kobiety i wszyscy m昕czy糿i. Ma硑 kraj potrafi w 72 godziny postawi pod broni 640.000 秝ietnie wyszkolonych 縪硁ierzy. By zniwelowa r罂nice demograficzne i zwi阫szy szanse na przetrwanie na niewielkiej powierzchni Izraela stacjonuj 33 brygady pancerne. Mniej wi阠ej tyle, ile 潮cznie maj Syria, Jordania i Egipt? To jednak nie wystarczy硂, by 7 milion體 obywateli czu硂 si bezpiecznie wobec kilkuset milion體 Arab體, mieszkaj眂ych w najbli縮zej okolicy. Dlatego Izrael ma jeszcze w zanadrzu prawie 500 g硂wic nuklearnych, do kt髍ych posiadania nigdy zreszt oficjalnie si nie przyzna.

Zgoda buduje, niezgoda rujnuje.  Nie ma innego wyj禼ia, jak wierzy w to, 縠 ta prosta prawda w ko馽u oka縠 si prawdziw i tutaj. Zwyczajnie nie ma sensu negowa prawa do 縴cia kogokolwiek w tym rejonie 秝iata. Jedynym wyj禼iem jest p骿舵 na obustronne ust阷stwa, podpisa porozumienia pokojowe i wsp髄nie 縴 dalej, modl眂 si do swoich bog體 i szanuj眂 cudzych.


Dodatkowe informacje