• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

The GloBall Moto Report_poradnik

Oto specjalny serwis informacyjny dla tych wszystkich, kt髍ych szczeg髄nie interesuje motoryzacyjny w眛ek ekspedycji GloBall. Opiszemy losy naszych samochod體 i historie ich za丑g, doprawione szczypt anegdot.

Nasz park maszyn ? jak na razie daje rad, cho jeste秏y dopiero w 2/3 trasy. Za wcze秐ie wi阠 na ferowanie wyrok體, kt髍y samoch骴 okaza si najpi阫niejszy, najbardziej niezawodny i wygodny. Mechanicznych przyg骴 by硂 ju mn髎two, wi阠 z moto raportem nie ma co czeka, zw砤szcza 縠 od Egiptu do Polski pojad dalej ju tylko 3 auta i siedmiu wytrwa硑ch ;-)

Nasze samochody maj 秗ednio po 20 lat i s ju mocno wyeksploatowane. Z drugiej strony zosta硑, w miar mo縧iwo禼i, starannie przygotowane do wyprawy afryka駍kiej.

Jako 縠 na ich naprawach i remontach up硑waj nam setki, a w sumie tysi眂e nawet godzin, wok蟪 nich powsta specyficzny j陑yk, swoista forma kultu i skomplikowany 秝iat relacji, w kt髍y postaramy si Was dzisiaj wprowadzi.

Ka縟e auto ma swoje imi, swoj dusz i swoje specjalizacje. Z up硑wem czasu samochody te naby硑 r體nie specyficznych, nieznanych nam wcze秐iej cech i rozwin瓿y w砤sne, z硂縪ne charaktery. S dla nas ruchomymi domami, no秐ikami pi砮k, tablicami reklamowymi naszych partner體, kuchniami, 砤zienkami, fotelami, 砤maczami granic i wszystkim, co zapewnia nam mobilno舵, samodzielno舵, wolno舵 i niepodleg硂舵. Rozmowy o nich zajmuj nam sporo czasu i s nawet uregulowane specjalnymi przepisami.

Ot罂 je秎i w jakim samochodzie co si zepsuje, to problem ten jest klasyfikowany wed硊g nast阷uj眂ego systemu:

- je秎i auto mo縠 fizycznie si przemieszcza dalej o w砤snych si砤ch, jest to tak zwana tylko usterka

- je秎i samoch骴 stoi i nie mo縠 samodzielnie ruszy z miejsca, jest to tak zwana awaria.

Oczywi禼ie ka縟a za硂ga uwa縜 swoje auto za naj砤dniejsze, najmniej psuj眂e si, najsprawniejsze w terenie, najszybsze, s硂wem najlepsze.

Dlatego liczba usterek i awarii jest tematem niezmiennie gor眂ym i emocjonuj眂ym. Za硂ga, kt髍ej co si przydarzy, zazwyczaj usilnie stara si bagatelizowa rozmiary poniesionych strat, by status awarii przekwalifikowa na status tylko usterki. Mo縩a te walczy o wizerunek swojego samochodu, dodaj眂 do usterka lub awaria magiczne s硂wo ?ale?? oraz wypominaj眂 innym za硂gom ich awarie i usterki z przesz硂禼i, w krytycznych sytuacjach z硂秎iwie przechodz眂 do trybu przysz砮go. Zobaczycie, jak wam si jutro skrzynia rozwali lub walnie (legendarna ju) uszczelka pod g硂wic! Czu硑m punktem mog by te mniej lub bardziej trafione inwestycje w auta i  proporcja poniesionych koszt體 do uzyskanych efekt體 ;-)

***

Czas zatem na przegl眃 techniczny GloBall 2012 i tematy oko硂samochodowe. Aktualizacja opisywanego stanu rzeczy nast眕i砤 w mie禼ie Assuan, Egipt, pod koniec marca 2012.

Land Rover Defender ?Gucio?


Za硂ga: Mariusz Marjo Szumiec & Mateusz Matou Zmy秎ony

Rocznik: 1992

Przebieg: 408 000 kilometr體

Charakter: to samoch骴 wychowany z mi硂禼i i po秝i阠eniem. Cho stary ju i bardzo zu縴ty, dzielnie prze przed siebie. ?Gucio? jest wiernym przyjacielem, a jako cz硂nek zespo硊 ? niezwykle u縴tecznym partnerem dla innych. Wyposa縪ny w spr昕ark powietrza (stosunkowo d硊go sprawn), pompowa ko砤 i pi砶i. Jego najlepsza w ca砮j kolumnie GloBall lod體ka dzielnie ch硂dzi obozowe szczepionki, 縜rcie i napoje. Ma m.in. GPS, bardzo mocne, dodatkowe 秝iat砤 terenowe i mocn wyci眊ark hydrauliczn z przodu. ?Gucio? to samoch骴 techniczny ca砮j ekspedycji. Marjo upchn背 w nim ca硑 warsztat naprawczy z kluczami pneumatycznymi i spawark na czele. Jest to samoch骴 najci昕ej za砤dowany, w zwi眤ku z tym ma wzmocnione zawieszenie i zainstalowane poduszki pneumatyczne w spr昕ynach. Jedzie na oponach AT.

Tylko usterki: p阫ni阾a wielokrotnie i wci笨 p阫aj眂a od nowa rama, notorycznie niezamykaj眂e si drzwi, popsute zamki, wybuch w昕a spr昕arki pod siedzeniem pasa縠ra (300 litr體 spr昕onego pod ci秐ieniem 10 atmosfer powietrza eksplodowa硂 w ci眊u sekundy, z efektownym bum!!!), wieczny wyciek ze zbiornika paliwa, urwane mocowanie przedniego amortyzatora i spr昕yny przy mo禼ie, zablokowane mocowaniem ko砤 zapasowego drzwi tylne, utrata zbie縩o禼i k蟪 w wyniku wygi阠ia przedniego dr笨ka kierowniczego na dziurze w Lusace oraz niesamowite wibracje, w jakie wpada nam ca硑 Gucio podczas jazdy po uszkodzeniu polibuszy dr笨ka Panharda. Nie wspominaj眂 o mn髎twie niepal眂ych si 縜r體ek, ale one nie by硑 nam dot眃 potrzebne. Do tego p阫ni阾y dach, wybita szyba drzwi kierowcy, bujaj眂a si majestatycznie ca砤 buda, dwukrotnie zerwane szuflady zabudowy wn阾rza i wiele innych atrakcji.

Awarie: tak naprawd, d硊go nie by硂 縜dnej awarii, cho zgodnie z regulaminem oczywi禼ie by硑;-). W Namibii tli硂 nam si delikatnie wyg硊szenie maski nad silnikiem. Jako 縠 do ugaszenia tego pseudo-po縜ru musieli秏y si zatrzyma, zosta硂 to przeg硂sowane przez zawistn reszt i uznane za awari, nie usterk. Potem bywa硂 ju gorzej: np. p阫ni阾a szajbka na pompie wody w silniku wywo砤砤 wi阫sz destrukcj, wy潮czaj眂 na sta砮 z gry guciow wyci眊ark i kompresor.

Historie i historyjki: Gucio to Defender po rolce ? dachowali秏y nim na Ukrainie. Matou prze縴 bez wi阫szego uszczerbku na zdrowiu mimo to, 縠 zosta pod autem z przygniecion r阫. Po tym wypadku Gucio zosta przez Marja w砤snor阠znie rozebrany do go砮j ramy i ostatniej 秗ubki, a nast阷nie po p蟪rocznej pracy po nocach ? kompletnie odbudowany i przygotowany na wyjazd do Afryki.  Na razie wci笨 jedzie, odpuka. Szkoda, 縠 przy tej okazji nie zmienili秏y ramy na now. Stara p阫a co chwil i rujnuje og髄ny stan zdrowia samochodu.


Daihatsu Rocky ?Pagoda?


Za硂ga:  Jerzy Jura Chamielec & Bart硂miej Bart Suder

Rocznik: 1991

Przebieg: nieznany, licznik przekr阠a si co 100 000 kilometr體 i nie wiadomo, ile razy ju to zrobi.


Usterki: urwane lusterko wsteczne, zablokowane hamulce (kamienie w b阞nach), zepsute radio CB, rozkr阠ony wa砮k w skrzyni bieg體. Liczne ukryte usterki, usuwane w tajemnicy przed reszt ekipy, zazwyczaj w nocy, po ciemku i po cichu ;-)

Awarie: jedyne auto, kt髍e nie odpali硂 samo podczas wyci眊ania z kontener體 w RPA. Zniszczona p蟪o秌a, jakiej nie mo縩a kupi na ca硑m kontynencie afryka駍kim.

Historie: ?Pagoda? nazywa si tak, jak si nazywa z powodu przedziwnej konstrukcji, jak jej dzielna za硂ga wybudowa砤 na dachu. Na stosie karton體 z pi砶ami przyczepiona zosta砤 oryginalna konstrukcja r阠znie robionego namiotu dachowego, kt髍y po roz硂縠niu tworzy kszta硉 tytu硂wej pagody. Daihat z 砤dunkiem ma wysoko舵 dwupi阾rowego budynku i 秏iesznie si kiwa na wybojach. Wygl眃a to troch jak kultowy camper Jeremy?ego Clarksona z Top Gear. Zrobiona z Citroena kaczki, trzypi阾rowa wie縜 Anglik體 nie wytrzymuje jednak por體nania z naszym cudem motoryzacji, bo ?Pagoda? je糳zi z tym wszystkim w terenie... Gdyby by硂 ma硂, ?Pagoda? ma przyczepion z ty硊 zwyk潮 drabin malarsk, kt髍a s硊縴 do wdrapywania si na sam g髍 stosu dachowych pakunk體. Mamy tu z tego niez潮 komedi, wi阠 za硂ga ?Pagody? otrzyma砤 ksyw ?ekipa remontowa?, bo dok砤dnie tak wygl眃a podczas jazdy ;-) A ju najbardziej zabawnie jest w nocy, gdy z samej g髍y dobiega artystycznie dono秐e chrapanie Jurka (mistrz GloBall w tej dziedzinie), a ka縟y kto odwr骳i w jego stron g硂w zobaczy ?most zwodzony?. Panowie na noc podnosz swoj drogocenn  drabin na sznurku na wypadek nocnego ataku si ciemno禼i.

Land Rover Discovery ?Disco?

Za硂ga: Antoni Antonio Gra砮k, Tomek Tomaszek Sta馽o & Marcin 痚lazny Hetman Staniszewski

Rocznik: 1994

Przebieg: 251 000 kilometr體

Charakter: ?Disco? to w pewnym sensie najbardziej luksusowe auto GloBall. Wygodne fotele, elektryczne szyby, a nawet klimatyzacja (na szcz甓cie ? popsuta). 痽, nie umiera. Gdyby nie to, 縠 jest ca砶owicie nieszczelne i kurzy si na pot阦, mo縩a by zaryzykowa tez, 縠 to salonka na ko砤ch. ?Disco? to samoch骴 ekipy filmowej. Wype硁ia go na co dzie tw髍cza interakcja re縴sersko ? operatorska, zg酬biaj眂a nieko馽z眂e si problemy powstaj眂ego na bie勘co filmu ?GloBall?. ?Disco? ma wyci眊ark elektryczn i jest wszechstronnie przygotowane na Afryk.

Usterki: zniszczony zamek w drzwiach przednich, p阫ni阾y z przodu na ca砮j szeroko禼i samochodu dach (pod ci昕arem baga縩ika dachowego podda si na tanza駍kich dziurach), zablokowane drzwi tylne (z powodu zapadni阾ej karoserii), wykr阠one przeguby dr笨ka stabilizacyjnego tylnego zawieszenia z powodu braku podk砤dek na polibuszach. Konieczno舵 dokupienia i wmontowania poduszek pneumatycznych do spr昕yn. Prze砤dowane ?Disco? co chwila uderza硂 mostem o odbojniki.

Awarie: zerwane przez namibijski kamie paski klinowe, k硂poty z moc i ruszaniem, zwi眤ane z d硊gim diagnozowaniem problem體 z zaworkiem.  Zablokowana skrzynia bieg體, kt髍a na szcz甓cie sama si naprawi砤. A raczej naprawi砤 cz甓ciowo, bo bieg wsteczny znikn背 raz na zawsze. Ale my tu jedziemy ca硑 czas do przodu, wi阠 aktualnie jest to tylko usterka.

Historie i historyjki: ?Disco? to wychuchane i ukochane auto Tomaszka. Bardzo prze縴wa ka縟e jego zadrapanie, wci笨 co naprawia i wyg砤dza, a wyraz twarzy ma przy tym taki, jakby mu dziecko zachorowa硂. Z drugiej strony, je秎i na trasie zdarzy si jakie ciekawe miejsce, w kt髍ym mo縩a sprawdzi, jak bardzo mo縩a uszkodzi auto ? Tomaszek z pewno禼i w nie wjedzie, bo nie mo縠 si oprze pokusie. A potem znowu wraca ten s硑nny grymas udr阫i na twarzy i wyrazy ubolewania nad kolejn usterk? Dla r體nowagi, to ?Disco? najcz甓ciej wyci眊a z tarapat體 inne samochody, no i od Etiopii ma jedyn czynn wyci眊ark i dzia砤j眂y, elektryczny kompresor?

Daihatsu Rocky ?Trupek?


Za硂ga: Robert Doktor Szl阫 & Tomek Paparazzi Tryba (I zmiana) oraz Pawe Huragan Kochan & Tomek Sanak (II zmiana)

Rocznik: 1988

Przebieg: jak to w Daihatsu ? nie wiadomo ile x 100 000 kilometr體

Charakter: Trupek nie jest wyposa縪ny w jakiekolwiek zb阣ne urz眃zenia i udoskonalenia. Jest natomiast kabrioletem i posiada dusz.

Usterki: dziurawy zbiornik paliwa, z砤many baga縩ik dachowy, odpadaj眂e liczne elementy karoserii i oporz眃zenia, uszkodzony wentylator ch硂dnicy, dziura w ch硂dnicy, p阫ni阾y przew骴 ch硂dnicy, dwa urwane mocowania amortyzator體. Liczne gumy, j阫i, piski, zgrzyty, zdiagnozowane usterki we wszystkich kluczowych sektorach pojazdu poza silnikiem.

Awarie:  skrzynia bieg體 do wyj阠ia i naprawy po wypadni阠iu mocowania wodzika biegu wstecznego. Potencjalne awarie ? wszystkie i wsz阣zie. Auto jedzie spi阾e do kupy za pomoc ta秏 do za砤dunku i szybkoz潮czek.

Historie i historyjki: ?Trupek? imi ma nieprzypadkowe ? to auto nie powinno ju w og髄e si rusza, a wci笨 je糳zi. W dodatku cz阺to w terenie, najlepiej z wszystkich naszych samochod體, bo jest najl縠jsze. ?Trupek? to je縟勘ce nieszcz甓cie. Zabranie go do Afryki to wyzwanie samo w sobie. Bywa硂 ju, 縠 w tym niepowtarzalnym samochodzie ros砤 trawa, powstawa w砤sny mikroklimat, zamieszkiwa硑 w nim na d硊縠j zwierz阾a. Teraz w Afryce ?Trupek? stopniowo odbudowuje sw骿 w砤sny ekosystem, oparty na endemicznych gatunkach fauny i flory, na czele z Pawe砶iem, jako przedstawicielem naczelnych ;-) O ironio, istnieje taka mo縧iwo舵, 縠 ?Trupek? dojedzie do mety i si ju nie zepsuje. To postawi硂by wszystkich krytyk體 tego pojazdu w dwuznacznej sytuacji, a jednocze秐ie upewni硂by Pawe砶a, 縠 ca砶owite rozlu糿ienie to najlepsza i najskuteczniejsza filozofia 縴ciowa. Dojedziemy, zobaczymy? (przyp. red.: tak, Trupek przejecha ca潮 Afryk!!!).

Land Rover Defender ?Bolow髗?


Za硂ga: Piotr Bolo Bolko & Marta Skutnik (I zmiana) oraz Piotr Bolo Bolko, Tomek Paparazzi Tryba & Jacek Jazzman Pniewski (II zmiana)


Rocznik: 1987

Przebieg: 77 524 kilometry

Usterki: urwany filtr paliwa, pop阫ana przednia szyba, drobne usterki oporz眃zenia.

Awarie: zablokowana linka gazu, destrukcja przedniego i tylnego nap阣u, zako馽zona holowaniem przez po硂w Sudanu.

Historie i historyjki: ?Bolow髗? dopiero nimi obrasta, bo to jego pierwszy wyjazd z nami. Do Sudanu prawie si nie psu, by w dobrej formie i nie zwraca na siebie nadmiernej uwagi. Zmieni硂 si to po korektach kadrowych.  ?Bolow髗? ma od Kenii styl bardzo wyrazisty, rozbrzmiewaj眂 秔iewami i radosnym 秏iechem za硂gi. Z pewno禼i wewn阾rzne 縴cie ?Bolowego wozu piechoty? wzbogaci硂 te wybudowanie w kabinie kurnika.

W Tanzanii samoch骴 dorobi si poro縜, w Kenii ? Jazzmana i transferu w postaci Paparazziego, w Etiopii do sk砤du ?Bolowozu? do潮czy kogut Demokrator i od tego momentu maszyna ta nabra砤 duszy, serca i charakteru. Opr骳z tytu硊 Mistera Pi阫no禼i (?Bolow髗? dobrze wygl眃a na zdj阠iach), samoch骴 ten ma ju swoje niezaprzeczalne genius loci.

Oczywi禼ie nie da si na zdj阠iach i w jednym materiale opisa wszystkich przyg骴, smaczk體 i historyjek z transafryka駍kiej odysei.

Ten subiektywny zbi髍 obserwacji mo縠 Wam jednak troch pom骳 w og髄nym odbiorze.


Dodatkowe informacje